Informační podklad k pozměňovacímu návrhu k ST 663 (tzv. zdravotnický balíček)

  • Navrhuje se umožnit zdravotnickým zařízením s nepřetržitým provozem nebo poskytovatelům zdravotnické záchranné služby rozvrhnout zaměstnancům předem delší směnu, než je 12 hodin, což umožňuje stávající obecná právní úprava (nad tento rozsah může zaměstnancem konat jen práci přesčas, která je z povahy věci neplánovaná a nahodilá). Nově by bylo možné stanovenému okruhu zdravotnických pracovníků rozvrhnout až 24hodinovou směnu. Tím bude umožněno zaměstnavatelům lépe naplánovat a zajistit kontinuitu poskytování zdravotní péče pacientům po dobu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
  • V návaznosti na výše uvedené se navrhuje zavést nový příplatek za zvýšenou zátěž zaměstnance ve zdravotnictví spojenou s prodlouženou pracovní dobou. Příplatek přísluší za 13. a každou další hodinu odpracovanou v téže směně v nepřetržitém provozu. Sazba příplatku za 13. a každou další hodinu odpracovanou podle se u mzdy navrhuje ve výši nejméně 20 % průměrného hodinového výdělku a u platu jako pevná sazba 20 % průměrného hodinového výdělku.
  • Navrhuje se zrušit možnost jednostranného ukončení dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce až 24 hodin během 26 hodin po sobě jdoucích, a to v prvních 12 týdnech po sjednání uvedené dohody. Z hlediska zajištění zdravotnických služeb v nepřetržitém provozu zaměstnavatele ve zdravotnictví byla tato možnost za první 3 měsíce její účinnosti zdravotnickou obcí shledána jako velmi omezující a vystavující zaměstnavatele značné nejistotě ve formě okamžitého zrušení dohody o realizaci delší pracovní doby ze strany zaměstnance, aniž by měl zaměstnavatel pro tyto časové úseky zajištěno jiné personální pokrytí, jímž by výpadek nahradil.
  • Navrhuje se ponechat zaměstnavatelům možnost poskytování náhradní doby nepřetržitého odpočinku v týdnu vymezenému okruhu zaměstnanců ve zdravotnictví, pokud dojde k jeho zkrácení, v období až 4 týdnů po sobě jdoucích. Bez přijetí předmětného návrhu tato možnost poskytování a vyrovnávání odpočinku skončí dnem 30. 6. 2024 a nadále se pro tyto zaměstnance uplatní standardní právní úprava umožňují vyrovnání v období jen v délce 2 týdnů tak, jako je tomu u jiných zaměstnanců (s výjimkou zaměstnanců pracujících v zemědělství, kde je toto období delší s ohledem na sezónní práce v tomto odvětví).
  • Navrhuje se zaměstnancům vykonávajícím povolání lékaře, zubního lékaře, nebo farmaceuta zakotvit právo na pracovní volno s náhradou mzdu nebo platu, a to ve vyjmenovaných případech zvyšování kvalifikace podle zákona č. 95/2004 Sb. Konkrétně jde o nejméně 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni a nejméně 10 pracovních dnů na přípravu a vykonání atestační zkoušky.
  • Obdobně se pak navrhuje, aby zaměstnavatelé byli povinni umožnit zaměstnancům vykonávajícím povolání lékaře, zubního lékaře, nebo farmaceuta přípravu a vykonání zkoušky i v případech prohlubování kvalifikace podle zákona č. 95/2004 Sb. a to nejméně 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání zkoušky po ukončeném vzdělávání v jiném než prvním základním kmeni a nejméně 10 pracovních dnů na přípravu a vykonání atestační zkoušky, kterou se ukončuje specializační vzdělávání v jiném než prvním specializačním oboru, do kterého byl zaměstnanec zařazen,  nebo závěrečné zkoušky nástavbového oboru.
  • Účinnost této právní úpravy se navrhuje shodně, jako u valné většiny změn v ST 663, tedy prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona (předpokládá se 1. 8. 2024)

Odůvodnění – Pozměňovácí návrh ke sněmovnímu tisku č. 663

Pozměňovácí návrh ke sněmovnímu tisku č. 663