Spolek Mladí lékaři sdružuje již od roku 2010 mladé lékaře a lékařky, kterým záleží na českém zdravotnictví.

Partneři a projekty

Platy lékařů v roce 2024

Platy lékařů v roce 2024

Zařazení do platové třídyPlaty lékařů ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích se odvíjejí od platové tabulky. Aktuální platová tabulka je obsažena v Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě....

AKTUALITY

NEPŘEHLÉDNĚTE

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání

Platy lékařů

Specializační vzdělávání

Průzkumy spolku

PRACOVNÍ NABÍDKY

Kdo jsme

Spolek Mladí lékaři, z.s. sdružuje již od roku 2010 mladé lékaře a lékařky, kterým záleží na českém zdravotnictví.

Spolek je nezávislou a dobrovolnou iniciativou, jejímž posláním je reprezentovat zájmy mladých lékařů, šířit povědomí o aktuálních problémech zdravotnictví a přispívat k pozitivním změnám systému. Aktivně se zasazujeme o zlepšování systému vzdělávání a pracovních podmínek českých lékařů.

Od roku 2019 se angažujeme v oblasti inovací ve zdravotnictví formou pomoci start-upovým projektům i etablovaným společnostem, které přináší zásadní a inovativní projekty související se zdravotnictvím.

Podporujeme i jiné lékařské a medické iniciativy a spolky, které působí v českém zdravotnictví.

Naše agenda

Specializační vzdělávání lékařů

Život lékaře je nekonečný proces učení se. Po absolvování lékařské fakulty mladí lékaři podstoupí tzv. specializační vzdělávání. Jedná se o výcvik lékařů na akreditovaném pracovišti. Starší kolegové, školitelé, vykovávají nad prací mladých lékařů odborný dozor anebo odborný dohled, mladý lékař/řka tak získává  potřebné zkušenosti a dovednosti, které pak prokáže u atestace. Složením atestační zkoušky před atestační komisí se stane lékař/řka plnohodnotným a kompetentním profesionálem ve svém specializačním oboru. Systém lékařského výcviku naráží na celou řadu překážek a nedostatků (neustále se měnící podmínky specializačního vzdělávání, akreditace nemocnic, nedostatečné personání zajištění nemocnic, kvalifikační dohody, složitá a nejednotná administrativa žádostí a přihlášek aj.), což zvyšování kvalifikace často znesnadňuje či zbytečně oddaluje.

Platy ve zdravotnictví a pracovněprávní podmínky

Nedostatek lékařů v ČŘ se odráží ve velké pracovní zátěži těch, kteří zůstali. Lékař mnhody odpracuje víc než 1000 hodin přesčasů ročně. Tato ohromná přesčasová práce ve zdravotnictví je problém, dopadá na psychiku i rodinu lékaře/řky. V porovnání s platy jiných vysoce kvalifikovaných profesí, jsou platy ve zdravotnictví stále nízké. Ohodnocení lékařů ani zdaleka neodpovídá zodpovědnosti a obtížnosti jejich práce. Nemalou část naší agendy proto zabírá právě vyjednávání lepších pracovních a platových podmínek mladých lékařů, pomoc naším členům ve složitých pracovněprávních problémech atp. Kultivace pracovního právního a ekomonického prostředí  může přispět k řešení příčin současné personální krize českého zdravotnictví.

Vzájemná pomoc lékařů

Pomáháme mladým lékařům/řkám orientovat se v systému zdravotnictví a organizaci specializačního vzdělávání. Poskytujeme odborné konzultace v otázkách pracovněprávních, jako jsou pracovní smlouvy, kvalifikační dohody, uznávání vzdělávání při přechodech mezi různými systémy vzdělávání či zahraničními systémy. Zajišťujeme či zprostředkováváme odbornou podporu při řešení některých právních sporů, včetně přesahu do trestního práva ve zdravotnictví. Pomoc realizujeme skrze naší e-mailovou poradnu, v naší facebookové komunitě, případně pomáháme najít vhodné právniky k řešení některých konkrétních složitých situací.

Inovace ve zdravotnictví

Medicína je dynamický, rychle se rozvíjející obor s neustálým přílivem nových informací a rapidním nástupem užívání nejmodernějších technologií (virtuální realita, telemedicína, zdravotnické aplikace, kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení atd.). Je nutné, aby s těmito trendy držel krok i nejvyšší management ve zdravotnictví a systém vzdělávání lékařů. Proto pomáháme projektům a poskytujeme konzultační služby těm, kteří se snaží o modernizaci a digitalizaci českého zdravotnictví. Sami se účastníme nejrůznějších projektů v oblasti digitalizace.

Přednášky, setkání a konference

K diskusi nad výzvami a směřováním českého zdravotnictví organizujeme Konferenci Mladých lékařů, na níž zveme zástupce ministerstva zdravotnictví, lékařských fakult, nemocnic, odborných společností, firem a další zainteresované hosty a experty. Abychom přiblížili studentům medicíny život mladého lékaře a připravili je na úskalí práce ve zdravotnictví, pravidelně pořádáme informační přednášky a besedy na lékařských fakultách. Dále se účastníme aktivně či pasivně mnoha konferení o zdravotnictví.

Legislativa

Snažíme se identifikovat slabá místa v české zdravotnické legislativě. Ve spolupráci s odborníky navrhujeme novou legislativu ve zdravotnictví, či legislativu, která se úzce dotýká práce zdravotníků. Jsme účastníky připomínkových řízení při zavádění nových zákonů a vyhlášek v oblasti zdravotnictví. Za spolupráce s poslanci, zdravotnickým výborem či MZ ČR se snažíme předložit účinné legislativní návrhy.

Kontakt

Mladí lékaři z. s.
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha – Nové město

e-mail: spolek@mladilekari.cz
ID datové schrány: p5mma4g
IČ: 22819444