Vize a cíle

V činnosti a směřování našeho spolku se snažíme maximálně reflektovat změny struktury a fungování naší společnosti i zvyšující se poptávku po zdravotnických službách. Tomu přizpůsobujeme naše úsilí k nastavení správného kurzu české zdravotní politiky.

 

Snažíme se zastupovat různorodou skupinu mladých zdravotníků, formulovat jejich požadavky a následně je i prosazovat u zodpovědných státních institucí. Mezi oblasti našeho dlouhodobé zájmu patří:

  • nastavení jasných a srozumitelných pravidel ve specializačním vzdělávání a jejich dodržování,
  • zvýšení efektivity a přínosu povinných stáží (musí vést k získání praktických zkušeností, a to pod vedením jasně určených a motivovaných školitelů),
  • dostatečné a kvalitní personální zajištění zdravotnických zařízení,
  • férové a motivující pracovní podmínky, včetně rozumného množství přesčasových hodin a adekvátního finančního ohodnocení,
  • modernizace stylu výuky na lékařských fakultách s důrazem na klinické dovednosti a znalosti,
  • zásadní zjednodušení a zefektivnění administrativy pro udílení akreditací zdravotnickým subjektům a kontrol pro plnění zákonných povinností,
  • zvýšení dostupnosti dat o zdravotnickém systému veřejnosti,
  • důsledná kontrola kvality vzdělávání a využití finančních prostředků (zavedení měřitelných indikátorů kvality, bez kterých nelze lepších výsledků v lékařském vzdělávání dosáhnout).

Cílem naplňování těchto vizí je vybudovat v naší republice pracovní a vzdělávací prostředí, v němž nejen vychováme, ale i udržíme kvalitní lékaře. Veškeré aktivity směřujeme také ke zvyšování úrovně zdravotnických služeb poskytovaných pacientům. Péče o jejich zdraví je totiž ohrožena kdykoliv, když jako společnost přestaneme dbát o ty, kteří ji mají na starost. Při všech svých jednáních a činnostech hájíme postupy a zájmy, které považujeme dle svého kolektivního vědomí a svědomí za nejprospěšnější pro širokou veřejnost, lékaře i pacienty.

Naše agenda

Specializační vzdělávání lékařů

Život lékaře je nekonečný proces učení se. Po absolvování lékařské fakulty mladí lékaři podstoupí tzv. specializační vzdělávání. Jedná se o výcvik lékařů na akreditovaném pracovišti. Starší kolegové, školitelé, vykovávají nad prací mladých lékařů odborný dozor anebo odborný dohled, lékař/ka tak získává potřebné zkušenosti a dovednosti, které pak prokáže u atestace. Složením atestační zkoušky před atestační komisí se stane lékař/ka plnohodnotným a kompetentním profesionálem ve svém specializačním oboru. Systém lékařského výcviku naráží na celou řadu překážek a nedostatků (neustále se měnící podmínky specializačního vzdělávání, akreditace nemocnic, nedostatečné personání zajištění nemocnic, kvalifikační dohody, složitá a nejednotná administrativa žádostí a přihlášek aj.), což zvyšování kvalifikace často znesnadňuje či zbytečně oddaluje.

Platy ve zdravotnictví a pracovněprávní podmínky

Nedostatek lékařů v ČR se odráží ve velké pracovní zátěži těch, kteří tady zůstali. Lékař mnohdy odpracuje víc než 1000 hodin přesčasů ročně. Tato ohromná přesčasová práce ve zdravotnictví je problém, dopadá na psychiku i rodinu lékaře/lékařky. V porovnání s platy jiných vysoce kvalifikovaných profesí jsou platy ve zdravotnictví stále nízké. Ohodnocení lékařů ani zdaleka neodpovídá zodpovědnosti a obtížnosti jejich práce. Nemalou část naší agendy proto zabírá právě vyjednávání lepších pracovních a platových podmínek mladých lékařů, pomoc našim členům ve složitých pracovněprávních problémech atp. Kultivace pracovněprávního a ekomonického prostředí může přispět k řešení příčin současné personální krize českého zdravotnictví.

Vzájemná pomoc lékařů

Pomáháme mladým lékařům/lékařkám se orientovat v systému zdravotnictví a organizaci specializačního vzdělávání. Poskytujeme odborné konzultace v otázkách pracovněprávních, jako jsou pracovní smlouvy, kvalifikační dohody, uznávání vzdělávání při přechodech mezi různými systémy vzdělávání či zahraničními systémy. Zajišťujeme či zprostředkováváme odbornou podporu při řešení některých právních sporů, včetně přesahu do trestního práva ve zdravotnictví. Pomoc realizujeme skrze naši e-mailovou poradnu a v naší facebookové komunitě, případně pomáháme najít vhodné právníky k řešení některých konkrétních složitých situací.

Inovace ve zdravotnictví

Medicína je dynamický, rychle se rozvíjející obor s neustálým přílivem nových informací a rapidním nástupem užívání nejmodernějších technologií (virtuální realita, telemedicína, zdravotnické aplikace, kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení a další). Je nutné, aby s těmito trendy držel krok i nejvyšší management ve zdravotnictví a systém vzdělávání lékařů. Proto pomáháme těmto projektům a poskytujeme konzultační služby těm, kteří se snaží o modernizaci a digitalizaci českého zdravotnictví. Sami se účastníme nejrůznějších projektů v oblasti digitalizace.

Přednášky, setkání a konference

K diskusi nad výzvami a směřováním českého zdravotnictví organizujeme Konferenci Mladých lékařů, na niž zveme zástupce ministerstva zdravotnictví, lékařských fakult, nemocnic, odborných společností, firem a další zainteresované hosty a experty. Abychom přiblížili studentům medicíny život mladého lékaře a připravili je na úskalí práce ve zdravotnictví, pravidelně pořádáme informační přednášky a besedy na lékařských fakultách. Dále se účastníme aktivně i pasivně mnoha konferencí o zdravotnictví.

Legislativa

Snažíme se identifikovat slabá místa v české zdravotnické legislativě. Ve spolupráci s odborníky navrhujeme novou legislativu ve zdravotnictví či legislativu, která se úzce dotýká práce zdravotníků. Jsme účastníky připomínkových řízení při zavádění nových zákonů a vyhlášek v oblasti zdravotnictví. Za spolupráce s poslanci, zdravotnickým výborem či MZ ČR se snažíme předložit účinné legislativní návrhy.