Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z Ministerstva práce a sociálních věcí jsme obdrželi email s návrhem poslaneckého návrhu novely zákoníku práce, který nyní zveřejňujeme. Navzdory omezeným časovým možnostem se tímto snažíme iniciovat diskuzi a společně najít shodu pro vytvoření kvalifikovaných a konstruktivních návrhů.

Níže naleznete email od MPSV a dvě přílohy.

Vážení,

v návaznosti na závěry společného jednání na MPSV v pátek dne 20. 10. 2023 Vám z pověření pana ministra Mariana Jurečky si vám dovoluji v příloze zaslat připravený návrh poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákoník práce a další související zákony, jehož předmětem je s účinností od 1. ledna 2024 umožnit ve zdravotnictví až 24hodinový nepřetržitý výkon práce s adekvátními dobami denního a týdenního odpočinku a taktéž zrušit tzv. další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví (§ 93a zákoníku práce a navazující úprava v zákoně o inspekci práce).

Dovoluji si vás požádat o stanovisko nejpozději do čtvrtka 26. 10. 2023 do 9,00 na mou e-mailovou adresu. V případě, že v uvedeném termínu vaše stanovisko neobdržíme, budeme předpokládat, že k návrhu nemáte žádné výhrady a souhlasíte s ním.

V případě, že budete uplatňovat připomínky, jejich projednání by se uskutečnilo týž den ve čtvrtek 26. 10. 2023 od 12,00 do 14,00 na MPSV, zasedací místnost č. 302, 3. patro, hlavní budova Na Poříčním právu 1, Praha 2.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění


Disclaimer:
Jednání 20.10.2023 jsme se neúčastnili. Jednalo se o jednání Sekce mladých lékařů ČLK a odborových organizací s MPSV a MZCR. Jako Spolek Mladí lékaři jsme se účastnili pouze informační schůzky 18.10.2023 na MPSV kde byla novela představena (bez možnosti vidět paragrafové znění).