Průzkum Medici Kompetence a preference

Projekt MEDICI – Kompetence a preference je v České republice svým rozsahem a zacílením unikátním průzkumem. Umožňuje nezaujatě nahlédnout do prostředí vzdělávání mediků na lékařských fakultách, pochopit motivační faktory při výběru oboru pro specializační vzdělávání, volbu zaměstnavatele a celou řadu dalších, pro české zdravotnictví klíčových aspektů.

Je analýzou, která má ambici a potenciál zlepšovat kvalitu a přípravu budoucích lékařů, těch, na jejichž bedrech spočívá léčba nás všech v roli pacientů. Dílo není kritikou, nýbrž podkladem pro odbornou, akademickou či politickou diskuzi. Věříme, že Vás výsledky nejen zaujmou, ale v budoucnu povedou právě ke zvyšování odborných kvalit absolventů lékařských fakult a vhodnému nastavení procesů k zajištění dostupnosti lékařské péče v celé České republice.

 

Publikaci Medici Kompetence a preference si stáhněte v PDF kliknutím na obrázek-titulní stránku u příslušného ročníku.

Ročník 2022

V porovnání s ročníky 2020, resp. 2021 byl letošní dotazník rozšířen o otázky týkající se specializač ního oboru Dětská a dorostová psychiatrie – délka
absolvované výuky a motivační faktory k výběru oboru.

Mockrát děkujeme všem studentům, kteří si našli čas na vyplnění průzkumu.

Mgr. Lenka Šlegerová
MUDr. Petr Michenka
MUDr. Martin Kočí

Ročník 2021

Letošní ročník publikace jsme doplnili jedinečnými fotografiemi medických organizací Medici na ulici z.s. a EMOTER z.s. Oběma studentským spolkům děkujeme za tyto skvělé reportážní fotografie. Těší nás, že v publikaci o kompetencích mediků můžeme prezentovat právě jejich činnost.

Naše největší poděkování patří samozřejmě všem studentům lékařských fakult, kteří si našli čas, a hlavně našli smysl ve vyplnění průzkumu, čímž pomohli tomuto dílu.

Děkujeme.

Mgr. Lenka Šlegerová
MUDr. Petr Michenka
MUDr. Martin Kočí

 

Tato publikace vznikla v rámci řešení projektu START/MED/071 Clinical Competencies and Postgraduate Training and Occupational Preferences of Medical Students, který byl podpořen z projektu Grantová schémata na UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/001693

Ročník 2020

Mladí lékaři z.s. a jeho spolupracovníci předkládají široké veřejnosti studii shrnující základní výsledky vzešlé z online dotazníkového šetření Medici 2020 – Kompetence a preference. Průzkum proběhl  v červenci a srpnu 2020 mezi studenty všeobecného lékařství studujícími v českém jazyce ve 4. – 6. ročníku všech lékařských fakult v ČR. Proběhl za podpory Asociace děkanů lékařských fakult ČR, a mohl tak být primárně distribuován prostřednictvím studijních oddělení.

Cílem šetření bylo zmapovat subjektivní hodnocení kvality klinické výuky, připravenost na klinickou praxi a dále prozkoumat pracovní preference mediků po graduaci, včetně jejich možného dopadu na dostupnost péče v ČR.

Podívejte se i na přednášku o výsledcích průzkumu. Za tento průzkum jsme obdrželi čestné uznání poroty v soutěži Czech Digimed Award 2020. Za podporu vydání tohoto díla v tištěné podobě děkujeme našemu partnerovi agentuře CzechInvest.

Rozsahem se jedná o unikátní průzkum v ČR.