Jako spolek Mladí Lékaři poskytujeme odbornou podporu a poradenství při tvorbě diplomových prací, které se zaměřují na důležitá zdravotnická témata. S radostí vám představujeme práci od Mgr. Terezy Nevečeřalové, absolventky právnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni.

Níže naleznete stručný popis od autorky a odkaz na kompletní diplomovou práci. 

 

Diplomová práce je zaměřena na aspekty pracovního poměru lékaře. Pracovní poměr lékaře se řídí základní úpravou Zákoníku práce. Setkáváme se však i s nadstandardními požadavky na výkon této profese odvíjejícími se z podstaty povolání lékaře. Kromě obecných aspektů, jako jsou vznik, změny a zánik pracovního poměru, jsou tak v práci uvedeny i podmínky vztahující se pouze k výkonu povolání lékaře. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část.
Praktická část je zaměřena na práci přesčas a její porušování v oblasti zdravotnictví, které je podloženo daty vzešlými z dotazníku, který vyplnilo na 608 respondentů. Cílem diplomové práce tak bylo mimo jiné upozornit na soustavné porušování pracovněprávních předpisů v aplikační praxi.

Nápad na zpracování tohoto tématu se zrodil před třemi lety, kdy jsem začala vnímat problémy, jimiž je zdravotnictví v České republice protkané, a to jak vlastním pozorováním, tak příběhy, které se mnou přátelé-lékaři sdíleli. Mým cílem bylo zpracovat práci, která nebude pouze přejímáním teorií jiných autorů a jejich hodnocení, ale bude mít určitou přidanou hodnotu. Při rešerši projektu diplomové práce jsem narazila na webové stránky spolku Mladí lékaři a se svou myšlenkou se obrátila na předsedu spolku, MUDr. Martina Kočího. Po několika konzultacích jsme se pustili do práce a vznikl z toho poměrně rozsáhlý dotazník, z jehož výsledků bylo možné čerpat nejen pro účely mé diplomové práce, ale i k posilování obecného povědomí o této problematice.

Výsledná diplomová práce obsahuje základní instituty týkající se pracovního poměru lékaře a zároveň reflektuje i úskalí s výkonem této profese spojená. Může sloužit jako příručka pro absolventy lékařských fakult, stejně tak jako podklad pro veřejnou diskuzi.

 

Diplomová práce – Pracovní poměr lékaře (PDF)