Personální stabilizace zdravotnictví vede mimo jiné skrze skloubení rodičovství a lékařské kariéry – zápis ze schůzky pracovní skupiny pro personální stabilizaci náměstka ministra zdravotnictví

 

Spolek Mladí lékaři byl 16. 1. 2024 přizván jako člen na jednání pracovní skupiny pro personální stabilizaci náměstka ministra zdravotnictví, Bc. Pavlovice. Tématem byl současný stav využívání dětských skupin zaměstnavateli ve zdravotnictví jakožto zaměstnaneckého benefitu a konkrétní kroky potřebné pro zvýšení dostupnosti této služby rodičům mezi lékařkami a lékaři. Diskuze se dále zúčastnila za MPSV paní Jiřina Kunášková, náměstek ministerstva zdravotnictví pan Pláteník, zástupkyně Asociace provozovatelů dětských skupin, zástupkyně spolku Pacičky a zakladatel spolku 100 skupin.

Již v úvodu diskuze byla otevřena finanční stránka existence dětských skupin při zdravotnických zařízeních, která zahrnuje jednak fázi zakládání a budování, a jednak následný provoz. Problémem také nezřídka bývá najít vhodné prostory (nejlepším řešením je někdy dokonce postavit novou budovu vyhovující všem požadavkům). V neposlední řadě může být pro zdravotnická zařízení obtížné vyznat se v legislativních a administrativních záležitostech procesu, přičemž ne všichni aktivně osloví ministerstvo nebo jednu z organizací řešících provoz dětských skupin o pomoc.

Paní Kunášková připomněla projekt implementace dětských skupin z r. 2019, v rámci kterého dle jejích slov však nebyl zaznamenán zásadní zájem ze strany zdravotnických zařízení. Uvedla, že za účelem zřizování dětských skupin bude k dispozici 8 miliard korun z dotací. Jak ale vyplynulo již z prvního jednání skupiny, v otázce financování dětských skupin zdravotnická zařízení (vč. žádostí o dotace) naráží na různé bariéry, mj. v závislosti na zdroji jejich finančních prostředků a stanovenými pravidly využití těchto prostředků. Bohužel, z dosavadních dotací byly vyloučeny příspěvkové organizace státu a municipalit, které tvoří až kolem 2/3 zdravotnických zařízení v ČR.

Zástupci organizací zakládajících a provozujících dětské skupiny ve svých vstupech hovořili o zkušenostech s implementací dětských skupin na základě poptávky zdravotnických zařízení, specifických potřebách rodičů-lékařek a lékařů, příkladech dobré praxe zaměstnavatelů aj.

Spolek Mladí lékaři přinesl do debaty téma potřeby možnosti umístění dítěte pečující lékařky/pečujícího lékaře do dětské skupiny náležící zdravotnickému zařízení, kde dotyčná/dotyčný vykonává povinnou stáž v rámci specializačního vzdělávání. Pokud nebudou dětské skupiny fungovat pro tisíce stážistů/stážistek v rámci specializačního vzdělávání, významně to rodičům-lékařům komplikuje život. Upozornili jsme, že v našem průzkumu o Rodičovství v medicíně až 41% respondentů uvažuje v souvislosti s lékařskou kariérou o změně zaměstnavatele. Otázkou je přitom nejen umožnění umístění dítěte a dostupnost dětských skupiny, ale také která strana tento benefit uhradí (či se bude alespoň podílet na jeho úhradě). 

Mezi konkrétními kroky navazujícími na proběhlé jednání, jak je shrnul náměstek Bc. Pavlovic, bude oficiální výzva zdravotnickým zařízením ke zřizování dětských skupin, podtrhující jejich význam jakožto základní a neoddiskutovatelné potřeby rodičů-lékařek a lékařů vracejících se do zaměstnání po rodičovské dovolené. Výchozím dokumentem bude memorandum sepsané ve spolupráci s organizacemi působícími na poli péče o nejmenší děti. Asistenci při řešení financování (vč. možností čerpání dotací) a administrativních, legislativních aj. náležitostí nabídne jak MZ a MPSV, tak přítomná Asociace provozovatelů DS (a její členové) a další organizace. Uvedené organizace mohou navíc poskytnout individuální poradenství zaměstnavatelům ve zdravotnictví při zřizování DS, nebo v případě zájmu skupinu vytvořit „na klíč“ a provozovat ji (Když jde vše hladce, tento proces lze podle zakladatele 100 Skupin zvládnout v rámci měsíců.). Náměstek Pavlovic se dále pokusí získat přesnější představu o aktuální situaci dostupnosti dětských skupin rodičům v přímořízených organizacích – které nemocnice a jakou formou tuto službu poskytují, jak hodnotí její provozování nebo spolupráci s externí organizací, která dětskou skupinu provozuje, jak je ošetřena péče o děti stážistů a stážistek, příklady dobré praxe apod.

Jako Spolek jsme byli vyzváni, abychom nadále zprostředkovávali potřeby a zkušenosti svých kolegyň a kolegů s reálnou implementací opatření pro podporu rodičovství, upozorňovali na jejich mezery a přinášeli inspiraci pro funkční řešení.

Zároveň jsme byli požádáni, abychom dostupnými prostředky informovali lékařky a lékaře o zaměstnavatelích, kteří péči o nejmenší děti poskytují nebo na ni přispívají, a pomohli tak motivovat zaměstnavatele ke zřizování dětských skupin “zdola”. Ředitelka Asociace provozovatelů dětských skupin na to konto přislíbila poskytnout seznam spolupracujících zdravotnických zařízení. Zdůraznila také důležitost osvěty lékařek a lékařů ve všech aspektech procesu postupného návratu do zaměstnání. 

Všichni účastníci byli pozvání na webinář o náležitostech zakládání dětských skupin pro zaměstnavatele ve zdravotnictví, který připravuje 100 skupin.

Za Spolek Mladí lékaři bychom rádi panu náměstkovi poděkovali za pozvání na toto i budoucí jednání pracovní skupiny. Oceňujeme jeho konstruktivní přístup i váhu, kterou tématu rodičovství v medicíně přikládá.

 

MUDr. Veronika Vlachová

 

Pozn. Tzv. dětské skupiny jsou zařízení péče o děti od 6 měsíců do 6 let, jejichž deklarovaným cílem je podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života (jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí). Nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělání naopak poskytují známější mateřské školy (které jsou analogicky v gesci Ministerstva školství).

Spolek Pacičky působí na poli péče o nejmenší děti i ve středočeském kraji a pomohl založit dětskou skupinu Holubníček, jejíž jedna pobočka vznikla pro potřeby zaměstnanců Městské nemocnice Čáslav.

100 skupin je nezisková organizace, jejichž prvotním cílem je založit 100 dětských skupin po celé ČR.