MUDr. Milan Kubek
Prezident České lékařské komory
Česká lékařská komora
Drahobejlova 1019/27
190 00 Praha 9

V Praze dne 8.10.2023

Otevřený dopis prezidentovi České lékařské komory

Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás v souvislosti s připravovanou opětovnou novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“) s touto výzvou k vyjednávání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci tzv. nepřetržitého denního odpočinku.

Novelou zákoníku práce č. 281/2023 Sb., konkrétně novelou jeho § 90, došlo od 1. října 2023 mimo jiné k explicitnímu zdůraznění skutečnosti, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek trvající alespoň 11 hodin během 24 hodin. Jakkoli nepřesnost předchozího znění daného ustanovení zákoníku práce mohla vést k odlišným interpretacím, náš právní názor a také právní názor samotného Ministerstva práce a sociálních věcí, který se odráží i v důvodové zprávě zmiňované novely, je, že požadavek na nepřetržitý odpočinek v průběhu 24 hodin byl zakotven již před touto novelizací. Přesto bylo běžnou praxí sloužit ve zdravotnických zařízeních 24hodinové (nebo i delší) služby. S ohledem na zmiňovaný výklad příslušného ustanovení tyto služby nebyly se zákoníkem práce v souladu.

Z toho na jednu stranu vyplývala jistá výhoda, že pokud došlo k odmítnutí 24hodinové služby lékařem, nebylo možné jej k jejímu přijetí v souladu se zákonem nutit. Na druhou stranu, pokud lékař akceptoval délku služby nad rámec zákonného mantinelu, v duchu soudní judikatury mu v případě pochybení s následkem na životě a zdraví nebo jiné hodnotě chráněné trestním právem mohla být tato skutečnost dle okolností daného případu přičtena k tíži, neboť vzhledem ke své rozumové a volní vyspělosti a vzhledem ke svému vzdělání a zkušenostem měl být schopen vyhodnotit, nakolik se dokáže vypořádat se zvýšenou únavou a danou situaci zvládnout.

S ohledem na novelizované znění § 90 zákoníku práce upravujícího nepřetržitý denní odpočinek, které v souladu s požadavkem čl. 3 směrnice 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby již nepřipouští výkladové pochybnosti, je od 1. října 2023 třeba upravit směnný provoz ve zdravotnických zařízeních tak, aby vyhovoval zákonnému požadavku, tj. zavést 12hodinové směny. To však naráží na personální limity zdravotnických zařízení, když takový provoz lze zajistit pouze se značně zvýšeným množstvím personálu.

Z důvodu praktických potíží při úpravě směnného provozu a minimálního času, který byl mezi platností a účinností novely č. 281/2023 Sb. na přípravu této změny poskytnut, začaly podle veřejně dostupných informací Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí bezodkladně pracovat na další novele umožňující 24hodinové směny ve zdravotnických zařízeních a dojednaly pro toto navýšení limitu délky směny výjimku z evropské legislativy. Tato novela má být údajně předložena v nejbližších dnech prostřednictvím poslanecké iniciativy a její legislativní proces by tak měl být urychlen oproti standardnímu postupu, čímž dojde k vypuštění těch fází legislativního procesu, které standardně poskytují dostatečný prostor pro konzultace se zainteresovanými stranami.

Pokud se tak stane a alternativa 24hodinové směny bude schválena, na rozdíl od předchozího stavu již nebude možné, aby lékař takovou směnu odmítnul sloužit. Dlužno však rovněž říci, že taková změna může mít vliv i na posun soudního výkladu od výše uvedené judikatury.

Navrhovaná změna je připravována bez souvislosti s aktuálními protesty lékařského personálu zaměřenými na tematiku tzv. další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví. Jakkoli reflektujeme a oceňujeme úsilí České lékařské komory v této oblasti, domníváme se, že je potřeba zaměřit se rovněž na problematiku nepřetržitého denního odpočinku, nebýt v této věci nečinní a aktivně vyjednávat s dotčenými ministerstvy a poslanci za účelem zajištění příznivých podmínek práce lékařů. Ještě jednou zdůrazňujeme, že připravovaná změna má být podle dostupných informací projednána urychleně, v brzké době má být předložena Poslanecké sněmovně a lze očekávat, že s ohledem na její akutnost bude prostor pro následné diskuze se zainteresovanými stranami a navazující úpravy omezený.

Z těchto důvodu Vás, pane prezidente, zdvořile žádáme o bezodkladnou přípravu a prosazení konkrétních návrhů jménem lékařské obce vůči dotčeným ministerstvům. Takovým krokům jsme připraveni poskytnout maximální možnou součinnost, která je v našich možnostech.

S pozdravem

MUDr. Martin Kočí
Předseda spolku
Mladí lékaři, z.s.
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha – Nové město