Tisková zpráva

Spolek Mladí lékaři se ztotožňuje se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Dle závěrů směrnice pro rodiče-zaměstnance s povinností pečovat o svoje děti může být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem velký problém. Bohužel tento problém má negativní dopad na nižší zaměstnanost žen a jejich odměňování. Ženy, které mají děti, pracují obvykle na částečné úvazky a tráví více času plněním neplacených pečovatelských povinností. K odstranění těchto problémů byla po ČR požadována implementace této směrnice do české legislativy.

Lékaři a lékařky jsou taktéž obyčejní lidé s právem na osobní a rodinný život jako jakýkoliv jiný občan/ka České republiky. Ženy tvoří již 70 % absolventů medicíny. S tak velkým podílem žen ve zdravotnictví se MUSÍ URGENTNĚ začít měnit podmínky práce v českém zdravotnictví, které budou umožňovat slaďovat pracovní a rodinný život.

České zdravotnictví se 30 let vyvíjelo chaoticky, nekoncepčně a samospádem. Důsledek laxnosti a nekoncepčnosti dnes čelíme nemorálnímu požadavku o navýšení legální přesčasové práce na 832 hodin. Toto navýšení přesčasové práce se zrealizovalo schválením Zákoníku práce se znovuzavedením tzv.  “další dohodnuté práce přesčas”. Jedná se o akutní hašení požáru v českém zdravotnictví, ačkoliv tyto změny požadované Evropskou unií a příslušnou směrnicí jsou známé již několik let. Na poslední chvíli se zachraňuje české zdravotnictví na úkor zdravotníků, zcela v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Požadujeme tedy aby pětileté přechodné období platnosti této výjimky bylo doopravdy efektivně využito k nápravě dlouhodobě ignorovaného problému.

Zájmy všech lékařů a lékařek v České republice reprezentuje ze zákona Česká lékařská komora, která skrze svoji organizační jednotku Sekci mladých lékařů ČLK začala organizovat na protest současného stavu výpovědi lékařů a lékařek z přesčasové práce nad 150 hodin ročně.

Každý z lékařů a lékařek, kteří podají výpověď má plné právo na osobní a rodinný život, každý z nich má právo tyto přesčasy beztrestně vypovědět. Vybízíme všechny kolegy a kolegyně, lékaře a lékařky, aby neostrakizovali kolegy a kolegyně, kteří se rozhodnou podat tyto výpovědi. Je to jejich plné právo, které je třeba respektovat. Vyzýváme managementy příslušných nemocnic, aby hledaly společně se všemi svými zaměstnanci a jejich odborovými organizacemi pracovní podmínky, které budou důstojné a vyhovující.

Vyzýváme MZ ČR, aby začalo systematickou práci na zlepšování podmínek vyváženosti pracovního a rodinného života zdravotníků, nejen lékařů a lékařek. Takovým krokům jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost.

S velkým znepokojením vnímáme výroky, které uvedla Sekce mladých lékařů ČLK na svém facebookovém profilu dne 12. 9. 2023. Tyto výroky působí velmi hanlivě vůči celé lékařské obci, nejvíce pak vůči absolventům medicíny. Této schůzky jsme se nezůčastnili, nemůžeme a nechceme tedy nikoho předem soudit. Doufáme v brzké objasnění všech výroků od všech zúčastněných osob (které dali souhlas s nahráváním), a díky pořízené nahrávce a deklarovanému záměru kolegů ze Sekce mladých lékařů ČLK zveřejnit tuto nahrávku. Věříme, že pokud skutečně byla pronesena nepatřičná vyjádření na tak vysokém jednání, že budou vyvozeny důsledky.

V Praze  15. 9. 2023

Za spolek Mladí lékaři

MUDr. Jan Biskup
MUDr. Martin Kočí
MUDr. Jana Martynková
MUDr. Alžběta Smetanová
MUDr. Albert Štěrba
MUDr. Martina Žižlavská