Jako spolek Mladí Lékaři poskytujeme odbornou podporu a poradenství při tvorbě zajímavých diplomových prací, které se zaměřují na důležitá zdravotnická témata.
S radostí vám představujeme jednu z nich, jejímž autorem je Mgr. Michal Šimůnek, absolvent studijného oboru Sociální geografie a regionální rozvoj na přírodovědecké fakultě UK. Jeho práce se zabývá problematikou plánovaného odchodu studentů medicíny po škole do zahraničí.

Níže uvádíme abstrakt a na jeho konci najdete odkaz na kompletní diplomovou práci.

 

ABSTRAKT

Mezinárodní migraci a náboru zdravotnických pracovníků se celosvětově dostává zvýšené pozornosti, vzhledem k celosvětovému nedostatku lékařů, jenž výrazně zviditelnila pandemie Covid-19, která celosvětově vypukla začátkem roku 2020. V rámci českého zdravotnického systému je odchod lékařů do zahraničí chápán jako poměrně velký problém, především u začínajících mladých lékařů a absolventů, jelikož Česko nedisponuje dostatkem lékařů a má zároveň nevyhovující věkovou strukturu lékařů. Předložená diplomová práce se zabývá studiem potenciální migrace studentů medicíny s důrazem na vliv institucí versus rodinných a dalších osobních sítí, které plní významnou roli v rámci migračních pohybů. Cílem je zjistit pravděpodobnost migračního úmyslu mediků odejít pracovat do zahraničí a také se pokusíme určit, do jaké míry je tento odchod reálný. Část výzkumu se také zaměřuje na zkoumání dalších vybraných charakteristik, jako jsou motivy odchodu, délka migrace, cílové destinace či bariéry bránící odchodu do zahraničí. Výzkumné cíle jsou analyzovány kvantitativní metodou na základě odpovědí z vlastního polo-strukturovaného dotazníkového šetření. Zkoumaný vzorek je reprezentován 397 mediky 4.-6. ročníku studujícími obor Všeobecné lékařství na čtyřech lékařských fakultách Univerzity Karlovy. Výsledky zkoumání ukázaly, že odchod mediků za pracovními příležitostmi do zahraničí se nejeví jako alarmující. Navíc se jedná převážně o návratovou migraci, pokud již někteří medici uvažují o odchodu za prací do zahraničí. Významnými motivy potenciální migrace jsou lepší pracovní podmínky a s tím související vyšší finanční ohodnocení. Mezi bariéry bránící odchodu do zahraničí, které jsme identifikovali na základě faktorové analýzy, se jako nejvýznamnější jeví sociální bariéra. Také se podařilo přispět do diskuse o institucionálních či rodinných a dalších osobních aktérech, kteří zčásti ovlivňují migrační pohyby studentů medicíny. Výsledky této práce naznačují, že při zisku pracovních příležitostí jsou spíše důležitější sociální vazby, kdežto u případné integrace hrají důležitější roli institucionální aktéři. Na základě výzkumu musíme zdůraznit klíčovou úlohu, v obou procesech, vlastní iniciativu mediků.

Diplomová práce – Mgr. Michal Šimůnek