Albert Štěrba

V rámci našeho spolku Mladí lékaři jsme byli v úterý 25. dubna 2023 přizváni ke kulatému stolu pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny na téma Postavení a význam jednodenní chirurgie v České republice: současnost, minulost a budoucnost.

Jednodenní chirurgii vnímáme jako vyjádření obecného trendu v současném zdravotnictví, s cílem postupného zvyšování jeho efektivity a snižování nákladů. Dále podle svých proponentů s sebou jednodenní operativa přináší nižší výskyt nozokomiálních infekcí i menší psychickou zátěž pro pacienty. Nelze také opomenout očekávané zkrácení čekací doby na vybrané operace, jelikož panuje předpoklad, že jednodenní chirurgie uleví svým vyšším objemem rychle zvládnutých ,,jednodušších” výkonů větším nemocnicím a centrům, a tím vytvoří prostor pro to, aby se mohly věnovat komplikovanějším a komplexnějším operativám.

Nicméně aby vše dobře fungovalo, je v jednotlivých oborech prvně potřeba definovat typy výkonů nevyžadující vícedenní hospitalizaci a mít jasně nastavená indikační kritéria pro pacienty, kteří je budou moci s dostatečně nízkým rizikem podstoupit. Toto je již na vyjednávání jednotlivých odborných společností a zdravotních pojišťoven.

Ve vztahu k mladým chirurgům a chirurgyním potom představuje jednodenní chirurgie výzvu, jak ji funkčně zapojit do systému specializačního vzdělávání. Pakliže budeme svědky toho, že některé typy krátkých výkonů budou v rostoucí míře delegovány z větších nemocnic do specializovaných soukromých zařízení, je nutné tato akreditovat a nastavit systém tak, aby školitelé byli ochotni své školence v předatestační přípravě do nich pouštět na stáže a zároveň aby zde lékaři byli k operativě skutečně pod dohledem zkušených kolegů připouštěni a aktivně se na ní podíleli. Případně aby zde byli zaměstnáni na částečný úvazek, jež by se jim započítával do specializační přípravy – což otevírá zcela novou debatu nad uznáváním částečných úvazků, na jehož zákonném vymezení v současné době jako spolek pracujeme!

Zdá se téměř jisté, že jednodenní chirurgie bude nabývat v následujících letech na významu. Pro nás jako mladé lékaře je stěžejní, aby ještě více nezkomplikovala chirurgům a chirurgyním jejich odbornou přípravu a byla do ní adekvátně a systémově zahrnuta. Náš spolek toto bude rozhodujícím politickým činitelům připomínat.