Albert Štěrba

Se začátkem roku 2023 nabylo účinnosti nařízení vlády ČR č. 441/2022 Sb., novelizující dřívější nařízení č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. V jeho části 2.19.41 jsou nově stanoveny platové třídy pro lékaře (zjednodušeně) následovně:

  • 11. platová třída: lékař (často čerstvý absolvent medicíny) před zařazením do specializační přípravy, který není absolvent základního kmene
  • 12. platová třída: lékař zařazený do specializační přípravy před zkouškou ze základního kmene
  • 13. platová třída: lékař po zkoušce z kmene (tj. nová změna oproti předchozí právní
    úpravě) a lékař po získání specializované způsobilosti (atestaci), jenž nesplňuje
    podmínky pro zařazení do vyšší 14. platové třídy
  • 14. platová třída: lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) v příslušném oboru, jenž se podílí mj. na výchově a dalším vzdělávání specialistů, provádí náročná konziliární vyšetření nebo odborně vede zdravotnický tým
  • 15. platová třída: lékař pracující ve výzkumu, vývoji nebo tvůrčí aplikaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech či v ochraně a podpoře veřejného zdraví, včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy činnosti a rozvoj příslušného oboru na (nad)národní úrovni

V návaznosti na tuto změnu jsme se rozhodli zjistit, do jakých platových tříd jsou v Česku reálně zařazování lékaři během specializačního vzdělávání a relativně krátce po jeho úspěšném dokončení ve zdravotnických zařízeních, na něž se platové tabulky vztahují – tj. těch řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR (fakultní nemocnice, odborné ústavy, psychiatrické léčebny ad.) či zřizovaných krajem nebo obcí jako příspěvkové organizace.

Provedli jsme tedy průzkum mezi mladými lékaři, jehož se zúčastnilo 699 respondentů. Dvě třetiny z nich (65 %) uvedly, že pracují ve zdravotnických zařízeních řídícimi se platovými tarify.
Jaké jsou výsledky:

Lékaři ve zdravotnickém
zařízení vlastněném
krajem či obcí
anebo jiným
vlastníkem, které je
akciovou
společností či
společností s
ručením omezeným
ve zdravotnickém
zařízení zřizovaném
krajem či obcí, které
je příspěvkovou
organizací
ve zdravotnickém
zařízení zřizovaném
MZ ČR
(fakultní nemocnice,
odborné ústavy a
léčebny ad.)
Celkem
absolventi ještě
nezařazení do oboru
specializačního
vzdělávání (L1)
 1% 0% 0% 1%
zařazení do oboru
specializačního
vzdělávání, před
zkouškou z kmene
(L1)
17% 6% 13% 36%
po složení zkoušky
z kmene, před
atestační zkouškou
(L2)
12% 8% 16% 36%
po složení atestační
zkoušky (L3)
6% 5% 16% 26%
Celkem 35% 19% 46% 100%

 

S ohledem na nedávnou změnu v katalogu prací týkající se platových tříd je pro nás nejzajímavějším a nejdůležitějším zjištěním, že z lékařů s atestací (L3), pracujících podle platového tarifu, bylo zařazeno do 13. platové třídy 50 % a do 14. platové třídy 46% z nich. Přitom plných 92 % atestovaných lékařů s 13. platovou třídou se domnívá, že jejich práce splňuje kritéria definující 14. platovou třídu, a tedy jsou dle svého názoru kráceni na platu.

Naše zjištění ukazují, že ačkoli složení zkoušky kmene, jež dává lékaři nové pravomoci i zodpovědnost, je novým katalogem prací reflektováno – což kvitujeme, absolvování atestační zkoušky lékaři žádnou motivaci ani jistotu v podobě navýšení platového ohodnocení nedává. A to přestože nárůst kompetencí je zde ještě mnohem markantnější a lékař se stává plně specializovaně způsobilý i právně odpovědný za svou práci!

Jsme proto jako spolek Mladí lékaři toho názoru, že každý významný krok při zvyšování kvalifikace a rozšiřující roli i odborný vliv lékaře by měl být i adekvátně finančně zohledněn. Zde konkrétně nejsnáze pomocí zařazení nově atestovaných lékařů automaticky do 14. platové třídy, jejíž náplň, tak jak je definována v katalogu práce ve veřejných službách a správě, naprostá většina lékařů splňuje.

Do budoucna přirozeně vyvstává otázka, jak by se mohly změnit navazující vyšší platové třídy, jejich celková granularita (tj. kolik jich bude, aby dostatečně důvěryhodně odrážely profesní růst lékaře) a podmínky pro zařazení. Podle nás by bylo jednoznačně žádoucí v rámci společného úsilí o systematičtější a kvalitnější specializační vzdělávání v Česku nově definovat roli, nezbytná kritéria, pravomoci i platovou třídu pro lékaře-školitele, kteří by měli tvořit jeho pevný základ a funkční osu, být garanty toho, že plány postgraduálního vzdělávání budou patřičně dodržovány a mladí lékaři budou atestovat včas.

K tomu je myslíme nutná širší odborná debata, jíž chceme být lídrem předkládajícím věcné návrhy.