Tisková zpráva

Ministr Válek zruší povinné kurzy v kmenovém vzdělávání lékařů a upraví povinné stáže. Zvýšit platovou třídu všem atestovaným lékařům nechce. Čekají nás jednání o obnovení zkráceného oboru PLDD.

Praha 23.3.2023 – Ve čtvrtek odpoledne proběhlo na základě pozvání ministra zdravotnictví Vlastimila Válka setkání se zástupci Spolku Mladí lékaři (ve složení Martin Kočí, Šárka Fingerhutová, Michaela Šibíková, Anna Petříková), za účasti zástupkyň odboru vědy a lékařských povolání MZ ČR.

Pan ministr nás pozval k definitivnímu projednání názoru na úpravu kurzů ve specializačním vzdělávání v kmenové části. Zopakovali jsme výsledky našich šetření na toto téma a vyslovili jsme se za zrušení povinného kurzu první pomoci v současné podobě. Tato problematika je dostatečně pokryta  povinným školením první pomoci na všech pracovištích, školení zde má navíc periodický charakter. Diskutovali jsme eventuální možnost povinných kurzů na úrovni certifikovaných kurzů typu Basic Life Support a Advanced Life Support event. simulačních tréninků.

Nevíme, jaký bude definitivní osud „povinného kolečka“, 2 měsíce ARO, chirurgie a interna pro všechny obory. V jeho aktuální podobě jsme doporučili úplné zrušení anebo významné zkrácení. Dále jsme diskutovali možnost šestiměsíční stáže , která by mohla být specifická pro každý obor  podle uvážení dané akreditační komise. Věříme, že MZ ČR i v této věci přijde po rozhovoru s akreditačními komisemi k novému a smysluplnějšímu návrhu než jaký je současný stav dvouměsíčních rotací, které působí více organizačních problémů všem zúčastněným než je jejich samotný přínos .

Pana ministra jsme seznámili s výsledky čerstvého průzkumu o platových třídách mladých lékařů, kterého se zúčastnilo 699 lidí. Z těchto respondentů pracuje 65% lékařů  v zařízeních řídících se platovými tarify, lékaři s atestací (L3) v těchto zařízeních čítají v našem průzkumu 21%.  Z této podskupiny (atestovaný a pracující dle platového tarifu) mělo 50% 13.platovou třídu a 46% 14.platovou třídu. 92% lékařů s 13. platovou třídou se  domnívá, že jejich náplň práce naplňuje definici katalogu prací pro 14.platovou třídu, a tedy s největší pravděpodobností jsou kráceni na platu.

Pan ministr těmto lékařům doporučil řešit situaci lokálně se svým ředitelem, případně cestou nemocničních odborů. Bohužel jsme nenašli shodu a podporu pro naše stanovisko, že není správné, aby po složení kmenové i atestační zkoušky lékaři zůstávali ve stejné  platové třídě. Pan ministr argumentoval, že po kmeni dochází k jasnému nárůstu kompetencí, zatímco rozdíl v kompetencích  mezi atestovaným lékařem a lékařem s kmenem nemusí být natolik dramatický.

Členky spolku z oboru pediatrie otevřely téma vzdělávání v jejich specializaci. Znovu pozorujeme zcela nesystémové a nepromyšlené návrhy nad opětovným zavedením oboru PLDD jako samostatného vzdělávacího oboru s kratší dobou vzdělávání. Od aktuálního návrhu rozdělení jsme se distancovali, odmítli ho z odborného hlediska a požadovali  setrvání vzdělávání cestou jednoho oboru. Jakákoliv změna by měla být řádně odůvodněná, a prozatímní  argumenty pro rozdělení oboru se nám zdají být  spíše politické argumenty na voliče, kterým bude slibováno vyřešení nedostupnosti PLDD.  K tomuto cíli ale samotné rozdělení pediatrie na dva obory spíše nepovede, samostatné rozdělení oborů ještě nepovede k přesunu PLDD do lokalit s jejich nedostatkem. Pan ministr prozatím k této věci neposkytl definitivní stanovisko, nicméně z jeho vyjádření na ČT 24 v pátek 24.3.2023 na Kongresu primární péče soudíme, že se kloní k opětovnému rozdělení oborů. Dalších debat se zcela jistě budeme účastnit.