V našich ordinacích praktického lékaře pro děti a dorost máme volná REZIDENČNÍ MÍSTA

(Praha 2, Praha 10 a Kladno)


Více informací a kontakt pro případné uchazeče zde 

Všeobecný lékař Junior s.r.o., IČ 10874861, se sídlem: 1. máje 67, 281 63 Kozojedy, vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. výběrové řízení na rezidenční místo lékaře v oboru: Pediatrie II.

Počet míst: 3  

Pracoviště:

 1. Kodaňská 436/17, 101 00 Praha 10, 
 2. Vinohradská 1381/77, 120 00 Praha 2,
 3. Litevská 2720, 272 01 Kladno – Kročehlavy. 

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: od 6.9.2022 do 15.10.2022

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či poštou do 15.10.2022 na adresu našich kanceláří: Všeobecný lékař Junior s.r.o., Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov s avízem na email personalni@vseobecnylekar.cz. Obálku označte popiskem „rezidenční místo“. K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:

 • absolventi/tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství
 • či lékaři/řky ve specializační přípravě

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • přihlášku (1 list) a vyplněný osobní dotazník (2 listy) – ke stažení zde nebo na www.mzcr.cz,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců),
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti (VŠ diplom),
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • neověřenou kopii potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie,
 • přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe).

Všechny formuláře naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR – https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2022/

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení (váha v podobě bodů):

 • odborná praxe, vzdělání a kvalifikace s váhou 35 bodů
 • komunikační dovednosti s váhou 25 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu a zájem o specializační obor s váhou 10 bodů
 • osobnostní předpoklady, zejména schopnost samostatného rozhodování a přístup k pacientům s váhou 10 bodů
 • jiné: PC gramotnost a jazykové znalosti s váhou 10 bodů
 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení s váhou 10 bodů

Způsob hodnocení uchazečů:

  • Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.
  • Hodnocení vychází na základě kvantifikačního vyjádření dosažených bodů na hodnotící škále:
   • maximální počet bodů 100
   • akceptovatelný počet bodů v pásmu 60 až 90
   • průměrný počet bodů 50
   • podprůměrný počet bodů v pásmu 0 až 45
 • V případě získání rezidenčního místa ve společnosti Všeobecný lékař Junior se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.

Kontakt pro případné dotazy: 

Mgr. Monika Klírová
tel.: +420 773 545 225
email: monika.klirova@vseobecnylekar.cz