Tisková zpráva

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přislíbil politickou podporu návrhu Spolku Mladí lékaři na novelu zákona o dani z příjmů. Mladí lékaři se setkali s ministrem nad několika zásadními body vzdělávání lékařů a novelami zákonů.

Praha, 24. června 2022 – V pátek odpoledne proběhlo přátelské setkání zástupců členů Spolku Mladí lékaři, ve složení Martin Kočí, Nikola Premová, Albert Štěrba, Anna Ouřadová spolu s předsedou Spolku Mladí praktici Vojtěchem Muchou, s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem, náměstkem Josefem Pavlovicem a ředitelem odboru vědy a lékařských povolání Zbyňkem Podhrázkým. Během více než dvou hodin jsme projednali zásadní problematické otázky specializačního vzdělávání lékařů, předložili jsme ministrovi nové návrhy novelizací zákonů a zopakovali některé ze starších návrhů z minulého volebního období.

V úvodu schůzky jsme panu ministrovi představili návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dle našeho návrhu by si nově lékař všechny své výdaje za kurzy, stáže a zkoušky spojené se specializačním vzděláváním, mohl odečíst od základu daně při podávání daňového přiznání. Reagujeme tím zejména nerovnost mezi velkou částí lékařů, kteří si tyto výdaje hradí z vlastních zdrojů a těmi, kterým je hradí zaměstnavatel. Pan ministr upozornil na možná rizika, přesto souhlasil s politickou podporou tohoto návrhu, který budeme prostřednictvím poslanců předkládat jako pozměňovací návrh v prvním či druhém čtení při projednávání v poslanecké sněmovně.

Další bod jednání se týkal uznávání lékařských úvazků různé výše do specializačního vzdělávání. Aktuálně platný výklad MZ ČR umožňuje sčítat pouze úvazky na akreditovaných pracovištích vy výši 0,5 a více. Pokud tedy lékař/ka pracuje na jednom akreditovaném pracovišti na 0,5 a na druhém akreditovaném pracovišti na 0,4 úvazek, nelze tyto úvazky sečíst, čímž dochází k neúměrnému prodlužování atestace. Panu ministrovi jsme navrhli provést novelu zákona 95/2004 Sb. v této části.

Ministr zdůraznil svůj jasný zájem na tom, aby byli lékaři-absolventi primárně zaměstnáni na úvazek 1,0, s jedinými dvěma výjimkami, které představuje lékař na prezenčním doktorském studiu či lékařka na mateřské, respektive rodičovské dovolené. Svým přímo řízeným organizacím plánuje dle svých slov dát zaměstnávání na plný úvazek příkazem.

Jako Mladí lékaři jsme v debatě apelovali na to, aby se současné zkrácené úvazky lékařů na akreditovaných pracovištích sčítaly, a jako takové byly zcela započítávány do předatestační přípravy. Ministr v tomto bodě přislíbil součinnost, dle jeho názoru je však klíčovým bodem výklad nikoliv primárně změna zákona. V návaznosti na to zadal řediteli Podhrázkému zpracování požadavku na nový výklad zákona ve spolupráci s ministerstvem pro legislativu pod vedením Michala Šalomouna. Po novém výkladu budou následovat případné další kroky.

Ministr dále zdůraznil svůj zájem na posílení role školitelů, které v celém specializačním vzdělávání vnímá jako klíčové. V následujících měsících hodlá v přímo řízených nemocnicích iniciovat kontroly za účelem zmapování situace a funkčnosti vztahu na úrovni školitel-školenec. Přímo vyzývá mladé lékaře k tomu, aby neváhali o příkladech špatné praxe informovat přímo ministerstvo.

Spolu s ministrem jsme se shodli na nutnosti zvýšit povědomí studentů lékařských fakult o problematice dalšího vzdělávání ve zdravotnictví, fungování systému rezidenčních míst, pracovněprávní problematiky atp. Ministr v této věci iniciuje spolu s rektory univerzit a děkany příslušných fakult vznik nepovinně volitelných předmětů pro studenty, které by se této problematice intenzivněji věnovaly. Tyto kroky samozřejmě rezonují s dlouhodobou činností spolku Mladí lékaři, a proto návrh velmi vítáme. Na aktuální nízkou znalost této problematiky u absolventů jsme narazili i v našich průzkumech, proto jsme je v tištěné verzi panu ministrovi předali.

Bohužel jsme se s panem ministrem neshodli na zásadním bodu ohledně povinného volna 14 dní před zkouškou z kmene a 30 dní před atestací. Argumentovali jsme předpisy advokátů, kdy zákon o advokacii přiznává koncipientům volno ze zákona. Česká advokátní komora přiznává svým školencům až 30 dní volna před advokátní zkouškou. Pan ministr zdůraznil pravicový pohled, kdy podle něj mají lékaři možnost nechat se zaměstnat u takových zaměstnavatelů, kteří volno přiznávají, aniž by bylo potřeba v tomto ohledu upravovat zákon.  Ačkoliv pan ministr pro náš návrh vyjádřil pochopení, s ohledem na svůj pravicový úhel pohledu ho nehodlá podpořit systémově. V této oblasti chceme tedy dále hledat širší podporu.

 

Pan ministr je však otevřen dalším diskuzím, a proto jsme si dovolili ho pozvat na setkání, kde bychom naše návrhy a další problematiku hlouběji diskutovali. Podle ministra Válka je tlak samotných studentů a budoucích lékařů na kvalitu specializačního vzdělávání stěžejním motorem ke kultivaci vzdělávání v našich nemocnicích.