Zařazení do oboru a specializační vzdělávání´

Marie Stará

Úspěšně jste absolvovali lékařskou fakultu, získali diplom, zapsali se do České lékařské komory a teď řešíte, co dál? V následujících odstavcích se dozvíte, jak se zařadit do oboru a co obnáší specializační vzdělávání. Zaměříme se zejména na možné nástrahy a upozorníme na situace, na které je dobré si dát pozor, abyste si zbytečně nezkomplikovali život.

Zařazení do oboru

Zařazení do oboru není povinné, ale je důležité pro to, abyste mohli úspěšně absolvovat specializační vzdělávání; a svůj význam má také ve vztahu k platu (o čemž se dočtete v jednom z dalších článků). Zápis se provádí na oddělení specializačního vzdělávání lékařské fakulty dle vaší volby. Je už zcela na vás, zda si vyberete svou alma mater, kde to dobře znáte, nebo třeba fakultu poblíž nového pracoviště. Více informací a formuláře potřebné k zařazení do oboru najdete zde: https://ezp.mzcr.cz/.

Akreditace pracovišť

Při výběru budoucího zaměstnavatele, u kterého budete chtít splnit podmínky specializačního vzdělávání, je nutné si pohlídat, aby byl akreditován pro váš obor. Seznam akreditovaných zařízení naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz/seznam-akreditovanych-pracovist/).

Akreditace daného pracoviště může být pro celé specializační vzdělání nebo klidně jen pro jeho část. Může se tedy stát, že chcete absolvovat specializační vzdělávání v daném oboru, ale akreditace vámi vybraného zaměstnavatele odpovídá tomu, že poskytuje pouze ambulantní výkony a nemá lůžkovou část. V takovém případě se pro vás jedná o nevýhodnou pozici, neboť takové zdravotnické zařízení nemá povinnost vyslat vás do jiného zařízení za účelem splnění zbývajících podmínek oboru.

Pokud takové místo přesto chcete přijmout, je třeba se se zdravotnickým zařízením na postupu dohodnout. Proto lze doporučit následující možnosti seřazené od nejvýhodnější po tu výhodnou nejméně:

  1. zvolit jiné pracoviště s plnou akreditací;
  2. akceptovat částečnou akreditaci a dohodnout se s pracovištěm na získání dotace v podobě rezidenčního místa po dobu plnění povinností z kmene; uzavřít ideálně písemnou dohodu, že budete vysláni na jiné pracoviště pro doplnění zbývajících povinností a přitom nebudete nuceni podepsat kvalifikační smlouvu;
  3. akceptovat částečnou akreditaci a pro splnění další praxe později změnit zaměstnavatele;
  4. akceptovat částečnou akreditaci a přijmout riziko kvalifikační dohody.

Ačkoli se nejedná o ideální pozici, ne vždy musí být varianta zahrnující kvalifikační dohodu nevýhodná. Záleží vždy na konkrétní situaci a nabízených podmínkách (na téma kvalifikačních dohod a rovněž na téma rezidenčních míst se blíže zaměří další články).

Odborná a specializovaná způsobilost

Po ukončení studia získává absolvent tzv. odbornou způsobilost, která jej opravňuje k výkonu práce lékaře – avšak nikoliv samostatně. Pro samostatný výkon povolání lékaře je nezbytné absolvovat specializační vzdělávání a získat tzv. specializovanou způsobilost, která se vztahuje k jednotlivým oborům specializačního vzdělávání. Absolvent může sám vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem (ty vymezuje vyhláška č. 280/2018 Sb.). Při výkonu práce, která je širší, musí mít lékař tzv. odborný dozor. Lékař plnící odborný dozor musí být fyzicky přítomný ve zdravotnickém zařízení a musí být dostupný do 15 minut.

Po splnění všech požadavků a 30 měsíců praxe lze složit kmenovou zkoušku a zařadit se do specializačního výcviku. Dovednosti, které má absolvent kmenové zkoušky umět, upravují jednotlivé kmenové vyhlášky (https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/informace-ministerstva-zdravotnictvi-cr/platne-pravni-predpisy). V rámci specializačního výcviku je lékaři poskytovaný odborný dohled, který musí být nepřetržitě telefonicky dostupný a fyzicky dostupný do 30 minut. Po atestační zkoušce získává její absolvent specializovanou způsobilost. Je schopen samostatného výkonu práce a nese za ni plnou právní odpovědnost.

Rozšiřování kompetencí

Kromě získávání kompetencí uvedených v předchozích odstavcích lze uplatnit výjimku vycházející ze zákona č. 95/2004 Sb. Ta umožňuje, aby školitel písemně určil další činnosti, které je lékař pod jeho odborným dozorem nebo dohledem oprávněn vykonávat samostatně. To umožňuje, aby lékař mohl vykonávat samostatně výkon, který se naučí dříve, než předpokládá vzdělávací program. Je třeba si nicméně dát dobrý pozor na to, že takovou činnost opravdu ovládáte a není vám kompetence udělena spíše z provozních důvodů zařízení. Za výkon totiž nesete plnou právní odpovědnost. Proto je dobré vždy pečlivě zvážit, kdy se poradit se svým školitelem a břemeno odpovědnosti mu předat (tématu odpovědnosti, především odpovědnosti trestněprávní, je věnován jiný článek).

Pro přehlednost následující tabulka ilustrující průběh specializačního vzdělávání:

Část vzdělávacího procesu

Získávaná způsobilost

Samostatnost a kontrola

Ukončení zkouškou

Studium LF

Odborná způsobilost

Státní zkoušky

Specializační vzdělávání v základním kmeni

Specializovaná způsobilost

Samostatný výkon dle rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem LF. Ostatní výkony pod odborným dozorem školitele.

Kmenová zkouška

Specializační výcvik

Specializovaná způsobilost

Samostatný výkon dle rozsahu upraveného kmenovou vyhláškou. Ostatní výkony pod odborným dohledem školitele.

Atestační zkouška