Průzkum Medici Kompetence a preference

Projekt MEDICI – Kompetence a preference je v České republice svým rozsahem a zacílením unikátním průzkumem. Umožňuje nezaujatě nahlédnout do prostředí vzdělávání mediků na lékařských fakultách, pochopit motivační faktory při výběru oboru pro specializační vzdělávání, volbu zaměstnavatele a celou řadu dalších, pro české zdravotnictví klíčových aspektů.

Je analýzou, která má ambici a potenciál zlepšovat kvalitu a přípravu budoucích lékařů, těch, na jejichž bedrech spočívá léčba nás všech v roli pacientů. Dílo není kritikou, nýbrž podkladem pro odbornou, akademickou či politickou diskuzi. Věříme, že Vás výsledky nejen zaujmou, ale v budoucnu povedou právě ke zvyšování odborných kvalit absolventů lékařských fakult a vhodnému nastavení procesů k zajištění dostupnosti lékařské péče v celé České republice.

 

Publikaci Medici Kompetence a preference si stáhněte v PDF kliknutím na obrázek-titulní stránku u příslušného ročníku.

Ročník 2021

Letošní ročník publikace jsme doplnili jedinečnými fotografiemi medických organizací Medici na ulici z.s. a EMOTER z.s. Oběma studentským spolkům děkujeme za tyto skvělé reportážní fotografie. Těší nás, že v publikaci o kompetencích mediků můžeme prezentovat právě jejich činnost.

Naše největší poděkování patří samozřejmě všem studentům lékařských fakult, kteří si našli čas, a hlavně našli smysl ve vyplnění průzkumu, čímž pomohli tomuto dílu.

Děkujeme.

Mgr. Lenka Šlegerová
MUDr. Petr Michenka
MUDr. Martin Kočí

 

Tato publikace vznikla v rámci řešení projektu START/MED/071 Clinical Competencies and Postgraduate Training and Occupational Preferences of Medical Students, který byl podpořen z projektu Grantová schémata na UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/001693

Ročník 2020

Mladí lékaři z.s. a jeho spolupracovníci předkládají široké veřejnosti studii shrnující základní výsledky vzešlé z online dotazníkového šetření Medici 2020 – Kompetence a preference. Průzkum proběhl      v červenci a srpnu 2020 mezi studenty všeobecného lékařství studujícími v českém jazyce ve 4. – 6. ročníku všech lékařských fakult v ČR. Proběhl za podpory Asociace děkanů lékařských fakult ČR, a mohl tak být primárně distribuován prostřednictvím studijních oddělení. 

Cílem šetření bylo zmapovat subjektivní hodnocení kvality klinické výuky, připravenost na klinickou praxi a dále prozkoumat pracovní preference mediků po graduaci, včetně jejich možného dopadu na dostupnost péče v ČR. 

Po úvodních demografických výsledcích následují výsledky hodnocení klinické praxe během studia a zhodnocení získaných dovedností, včetně sebehodnocení připravenosti na úkony uvedené ve vyhlášce č. 280/2018, o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. V druhé části uvádíme výsledky otázek pracovních preferencí, zejména pak preference oboru a místa pro absolvování specializačního vzdělávání. 

Rozsahem se jedná o unikátní průzkum v ČR.