Rezidenční místa – jak podat žádost?

Rezidenční místa (RM) jsou školící místa pro lékaře (i některé nelékařské obory), dotovaná ze státního rozpočtu České republiky. V praxi to znamená, že Ministerstvo zdravotnictví (MZ) poskytuje dotaci, určenou ke vzdělávání mladých lékařů (resp. lékařů, kteří ještě nezískali specializovanou způsobilost).

Žádost o dotaci lze podat na vzdělávání v základním kmeni – tj. dotační program č.1 (např. dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, kardiochirurgický, neurologický kmen) a u některých vybraných oborů i na celé specializační vzdělávání – tj. dotační program č.2 (v r.2021 všeobecné praktické lékařství, pediatrie, chirurgie, vnitřní lékařství, dětská a dorostová psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody, revmatologie, anesteziologie a intenzivní medicína, hygiena a epidemiologie, patologie, geriatrie, urgentní medicína). Seznam oborů, pro které lze podat žádost o dotaci v aktuálním roce, je vždy zveřejněn na webových stránkách MZ.

Žádost o RM v dotačním programu Č.2 (na celou dobu vzdělávání) se podvává do 15.3.2021 24:00!

Již od r. 2009 formou rezidenčních míst funguje vzdělávání praktických lékařů a dříve i praktických lékařů pro děti a dorost (nyní jednotný obor pediatrie).

NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY FORMOU STABILIZAČNÍCH DOHOD! POKUD DOSTANETE REZIDEČNÍ MÍSTO NEZAVAZUJETE SE NIKDE SETRVAT!

Kde hledat informace:

MZ každoročně vypisuje (nejpozději do 31.12.) počet přidělovaných rezidenčních míst v jednotlivých kmenech a oborech, výši dotace a také tzv. Metodiku dotačního řízení.

Meotdika přesně popisuje jaké jsou povinnosti, závazky, nároky atd. Je to tedy stěžejní dokument ve kterém lze nalézt většinu odpovědí na otázky spojené s rezidenčmími místy.

Konečný termín pro podání zpracované žádosti bývá každý rok v polovině března a i letos se žádost o RM v dotačním programu Č.2 (na celou dobu vzdělávání) podvává do 15.3.2021 24:00!

V následujícím textu jsou stručně shrnuty základní podmínky a postup, jak o dotaci na RM pro lékařské obory zažádat (uvedeno na příkladu žádosti o dotaci na celé specializační vzdělávání lékařských oborů tj. Program č.2).

Kdo může žádat o přidělení dotace na RM?

Zařízení, kterému byla udělena akreditace podle ustanovení § 17 zákona č. 95/2004 Sb., kde musí působit školitel. Pro účely dotačního programu je školitelem osoba definována § 20 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb.

 Školitel musí splňovat tyto podmínky:

– specializovaná způsobilost v příslušném oboru
– nejméně 3 roky odborné praxe od získání specializované způsobilosti v příslušném oboru (čili 3 roky po atestaci)
– v akreditovaném zařízení, které je fakultní nemocnicí, může být školitelem pouze zdravotnický pracovník, u něhož součet pracovní doby k fakultní nemocnici a k univerzitě odpovídá svým rozsahem alespoň stanovené týdenní pracovní době, a který soustavně vykonává zdravotnické povolání
– minimální úvazek v akreditovaném zařízení 0,5

Žádost

Od r.2021 se nově podává elektronicky prostřednictvím jednotného dotačního portálu RISPF (odkaz pro registraci je přímo uveden v Metodice, Manuál k vyplnění žádosti je přílohou č.3 Metodiky). Dále se totožná žádost odesílá také podepsaná statutárním zástupcem v listinné podobě administrátorovi (tj. na adresu IPVZ) do 5ti pracovních dnů.

Do žádosti je nutno vyplnit vybraný obor, právní formu žadatele, kontakt a sídlo, bankovní spojení, počet požadovaných RM (max. možný počet školenců je uveden v Rozhodnutí o udělení akreditace), prohlášení o beztrestnosti, výše požadované dotace (k nalezení na stránkách MZ v odkazu uvedeném výše). Žádost také obsahuje několik povinných příloh.

Přílohy k žádosti

1) kopie Rozhodnutí o udělení akreditace na příslušný základní kmen
2) kopie Rozhodnutí o udělení akreditace na příslušný specializovaný výcvik
(ev. kopie smlouvy s akreditovaným zařízením, pokud je některá část vzdělávání zajišťována smluvním zařízením)
3) kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
4) životopis školitele

Další přílohy dle typu žadatele:
– informace o vlastnické struktuře, jde-li o právnickou osobu
– kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivitě)
– výpis z veřejného rejstříku ne starší 3 měsíce u právnických osob
– zřizovací listina u příspěvkových organizací
– právnická osoba doloží jména a příjmení všech osob oprávněných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci nebo jiných pověření plynoucích z organizačních důvodů a dalších interních předpisů žadatele

Hodnocení žádosti

Je rozdělené na dvě části:
a) posouzení formálních náležitostí – Formální hodnocení žádostí provádí komise pro přijímání žádostí jmenovaná MZ.
b) odborné hodnocení projektů. – Odborné hodnocení provádí příslušná akreditační komise MZ.

Od r. 2021 je tedy novinkou při podávání žádosti o RM elektronická forma. Oproti předešlým letům je její zpracování díky tomu administrativně zjednodušeno a zkráceno. Velmi nápomocný je i přehledný Manuál k vyplnění on-line žádosti, kde je krok po kroku uvedeno, jak při jejím vypracování postupovat. Žádost o RM v dotačním programu Č.1 (na dobu kmene) se může podávat celoročně. Žádost o RM v dotačním programu Č.2 (na celou dobu vzdělávání) se podvává do 15.3.2021 24:00!

MUDr. Kristýna Šenderová, Mladí lékaři z.s.