Ve dnech 27. a 28. 11. se zástupci Mladých lékařů účastnili konference Efektivní nemocnice 2018. Konference se konala po záštitou Health Care Institutu. Účastníky konference byli mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch, dále pak zástupci zdravotních pojišťoven, nemocnic, odborných společností, pacientských organizací a mnoho dalších osobností české medicíny.

Mezi hlavní témata konference patřily:

 • Řešení personální krize ve zdravotnictví (především ve smyslu nedostatku lékařů) navýšením počtu studentů lékařských fakult a plánování alokace kapacit dostupného vyššího zdravotnického personálu ve zdravotnickém systému České republiky.
 • Problematika efektivního a smysluplného hodnocení a řízení kvality ve zdravotnictví.
 • Hodnocení a oceňování ekonomických výsledků jednotlivých zdravotnických zařízení v České republice, výsledky vyhodnocování dotazníků o kvalitě péče a oceňování nemocnic, které v těchto anketách dosáhly nejlepších výsledků.

 

Z hlediska témat týkající se mladých lékařů považujeme za významná či inspirativní tato sdělení:

 • Ministr Vojtěch akcentoval význam navýšení počtu studentů lékařských fakult a finanční podpory pro lékařské fakulty z hlediska personální stabilizace českého zdravotnictví.
  Je nutno říci, že toto opatření se projeví nejdříve za 10 let a dle studie UZIS stejně nebude ve svém důsledku samo o sobě schopné nedostatek personálních kapacit v budoucnu pokrýt. Zároveň není zcela jasné, do jaké míry se avizované navýšení promítne do skutečného navýšení počtu lékařů.

 

 • Podstatnou informací, která zazněla, je ta, že ministerstvo chystá jako další opatření nutné pro stabilizaci zdravotnictví hlubší reformu systému rezidenčních míst, přičemž má dojít jednak k navýšení dotace na rezidenční místo a zároveň k proporcionálnímu rozdělení počtu rezidenčních míst dle oborů medicíny. Čím je obor z hlediska nedostatku lékařů problematičtější, tím vyšší počet rezidenčních míst bude v daném oboru pro daný rok nabízeno.

  Je však nutné poznamenat, že dle slov ministra Vojtěcha má být ruku v ruce s touto reformou nastaven mechanismus, který zajistí, že příjemce může dotaci pobírat pouze v případě, že se zaváže, že bude po určitou dobu od získání specializované způsobilosti pracovat na území České republiky.

  Tento požadavek je z našeho pohledu jen velmi těžko akceptovatelný. Na volném pracovním trhu Evropské Unie má existovat volný pohyb pracovní síly, který nemůže být dle našeho názoru omezován takto vážnými závazky. V případě, že systém požaduje setrvání lékařů v České republice z jakýchkoli důvodů, je dle našeho názoru jediným možným řešením pozitivní motivace, nikoli zákazy a mnohaleté závazky. Lékařské povolání vždy bylo svobodným a jeho výkon, stejně jako výkon jiných svobodných povolání, k jejichž výkonu je třeba získat vysokoškolské vzdělání a následné odborné zkoušky (notáři, advokáti, auditoři), nemá být takto omezován. Příprava k advokátním či notářským zkouškám stejně tak není vázána žádnou podobnou smlouvou.

 • Ministr Vojtěch dále prezentoval záměr vybudování sítě urgentních příjmů, jako ústředních jednotek zajišťujících nepřetržitou LSPP za pomoci lékařů jednotlivých odborností včetně lékařů praktických. Plánovaný počet těchto urgentních příjmů je cca 84 (přibližně odpovídá původnímu počtu 81 okresů na území ČR).

 • Premiér Babiš veřejně slíbil všem sestrám nový příspěvek na bydlení ve výši 5000 Kč měsíčně, na přímý dotaz doktora dr. Jojka, předsedy Svazu ambulantních specialistů České republiky řekl, že se toto opatření bude týkat všech sester – v ambulantní i lůžkové péči.

 

 • Ředitel FN Motol Miloslav Ludvík mimo jiné řekl, že v ČR chybí de facto 4000 lékařů – což přibližně odpovídá údajům UZIS, a že jejich práce se dohání přesčasy, provozní deficit přímo řízených nemocnici (opravy, investice) je kolem 50 miliard a narůstá. Bodové ceny výkonů neodpovídají nákladům na ně a jsou desítky let nezměněné.

 

 • Zaznělo mnoho hlasů, které se vyjadřovaly ve smyslu nutného narovnání podmínek a finančního zajištění lůžkové péče na úkor péče ambulantních specialistů, posléze se přirozeně objevovaly opačné hlasy.

 

 • V druhém diskusním panelu týkajícím se kvality péče si docent Šmucler vysloužil bouřlivý potlesk ze sálu za tvrzení, že „si připadá jak na sjezdu KSČ v roce 1989, kdy se soudruzi radí, co udělat s bankrotujícím systémem a jak ho udržet v chodu“. Zároveň vyzval k zavedení tržních mechanizmů do zdravotnictví, rušení špatných a personálně zdevastovaných nemocnic a naopak finančnímu posílení těch které dobře fungují.
  Panelisté, především Dr. Tomáš Julínek, doc. Leoš Heger či Dr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologická a porodnická společnosi ČLS JEP však oponovali, že je otázkou, zda by takovýto přístup nepostihl právě ty nejproblematičtější obory z hlediska jejich personálního zajištění – geriatrie, následná péče atp. a že podobné „tržní mechanismy“ do systému samozřejmě snaha zavádět je.

 

 

Za spolek Mladí lékaři

Jan Biskup 
Pavel Hermann