Vyjádření spolku Mladí lékaři® ke schválení vládní novely zákona č. 95/2004 Sb. Parlamentem ČR

 

V prvé řadě upozorňujeme na to, že novela zákona 95/2004 Sb. nemá sama o sobě předpoklady k tomu, aby vedla ke kvalitnějšímu a skutečně funkčnímu systému vzdělávání českých lékařů a snížila například míru odchodu mladých lékařů do zahraničí. Novela upravuje technické, parametry, jejichž konkrétní nastavení v podobě navazujících vyhlášek může mít dalekosáhlé důsledky pro celý systém v pozitivním i negativním smyslu, ale neřeší opravdové příčiny dlouhodobě neutěšeného stavu ve vzdělávání českých lékařů, které z hlediska kvality velmi zaostává ve srovnání s vyspělým světem.

 

Všechny zodpovědné představitele vyzýváme k tomu, aby po schválení této dílčí novely neobraceli pozornost pouze k  navazujícím předpisům, ale hledali řešení skutečných problémů předatestační přípravy a to na prvním místě v zajištění jejího efektivního financování spojeného se zvyšováním a kontrolou kvality, bez nichž se vzdělávání českých lékařů nikdy nemůže dostat na úroveň ostatních vyspělých zemí investujících do vzdělávání svých lékařů mnohonásobně vyšší prostředky v poměru na HDP než je tomu v ČR. Jedině tak lze zajistit systém s dostatečnou produkcí kvalitních specialistů ve všech potřebných oborech medicíny.

 

Schválením novely zákona vzniká mimo jiné nutnost nastavit vhodně kompetence lékařů před a po složení zkoušky na konci tzv. základního kmene, kterou budou nově lékaři skládat po 30 měsících praxe a je v určitém smyslu obdobou dřívější atestace I. stupně. Novela zákona předpokládá, že po složení této zkoušky budou nově lékaři automaticky nabývat řadu kompetencí dříve dedikovaných pouze lékařům atestovaným. Jak široké či úzké tyto kompetence budou, musí být předmětem pečlivé odborné a věcné diskuze.

Otázkou také je, jakou formu by měla mít tato nová „kmenová“ zkouška, jednoznačně však považujeme za nevyhovující formát současných atestačních zkoušek, kdy je kladen důraz pouze na přezkoušení teoretických vědomostí a naopak zcela selhává v oblasti hodnocení praktických schopností a dovedností potřebných ke kompetentnímu výkonu lékařského povolání.

 

V těchto a dalších oblastech jsme připraveni spolupracovat a podílet se na kultivaci systému směrem, který je běžný ve vyspělých zemích. Odmítáme se smířit se současným stavem, který je způsoben dlouhodobým nekoncepčním řízením v této oblasti a příprava novely zákona je toho důkazem. Vzdělávání lékařů by se ve všech nemocnicích mělo stát prioritou, mělo by být nedílnou součástí plánů k zajištění běžného provozu a stát musí tento přístup systematicky podporovat. Bez toho nelze žádné zásadní změny dosáhnout.

 

Za předsednictvo spolku Mladí lékaři, z. s.

 

 

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

předseda