V Praze dne 4. 1. 2017

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

dovolujeme si Vám tímto předložit konsensuální vyjádření spolku Mladí lékaři k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., který se opět vrací k projednání v Poslanecké sněmovně, poté co byl zamítnut Senátem ČR.

 

1) Z pohledu komunity mladých lékařů zastoupených naším spolkem nelze vydat stanovisko, které by doporučilo či nedoporučilo přijetí této novely Poslaneckou sněmovnou.

Důvodem je to, že novela zákona č. 95/2004 Sb. ani ve znění upraveném Poslaneckou sněmovnou podle našeho hlubokého přesvědčení nemá předpoklady k tomu, aby naplnila záměr předkladatele a zajistila kvalitní a fungující systém vzdělávání českých lékařů, který by vedl například ke snížení míry odchodu mladých lékařů do zahraničí. Tyto problémy mají zcela jiné příčiny, jejichž řešení musí být postaveno na jasné vizi a koncepci – ty však tato novela nepředstavuje, ačkoliv obsahuje několik pozitivních dílčích aspektů technického charakteru.

 

2) Z pozitivních aspektů novely lze zmínit pasáže zjednodušující systém akreditací nemocnic pro první 2,5 roku přípravy nebo zavedení právního konceptu dohledu a dozoru nad lékaři v přípravě s důrazem na postupné nabývání kompetencí, které v tomto ohledu mohou zjednodušit systém vzdělávání a vnést do celého systému jistý řád.

 

3) V návrhu však vidíme na druhou stranu i určitá rizika a nejistoty. Předkladatel (MZd) například deklaroval záměr zkrátit celkovou délku vzdělávání, přitom novela s největší pravděpodobností naopak přispěje k jejímu prodloužení

Celkově negativní dopad na celý segment zdravotnictví lze očekávat v případě, že na novelu navazující předpisy nebudou řádně prodiskutovány s celým spektrem zástupců odborné veřejnosti s důrazem na maximální prostupnost celého systému a správné nastavení konkrétních kompetencí účastníků vzdělávání i jejich školitelů.

 

Všechny zodpovědné orgány vyzýváme k tomu, aby nehledě na osud této novely byla nyní pozornost nasměrována k řešení skutečných problémů předatestační přípravy a to na prvním místě k zajištění jejího efektivního financování spojeného se zvyšováním a kontrolou kvality, bez nichž se vzdělávání českých lékařů nikdy nemůže dostat na úroveň ostatních vyspělých zemí investujících do vzdělávání svých lékařů mnohonásobně vyšší prostředky v poměru na HDP než je tomu v ČR.

Jedině tak lze zajistit systém s dostatečnou produkcí kvalitních specialistů ve všech potřebných oborech medicíny.

 

 

Za předsednictvo spolku Mladí lékaři, z. s.

 

 

 

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

předseda

 

 

Spolek Mladí lékaři je od svého založení v roce 2009 samostatným a nezávislým demokratickým zájmovým uskupením mladých lékařů jediným tohoto druhu v ČR. Tvoří ho kromě 400 řádných členů i rozsáhlá komunita na sociálních sítích čítající přes 7000 tzv. sympatizantů..