Při příležitosti konce akademického roku by bylo na místě shrnout nejdůležitější aktivity spolku Mladí lékaři.

Tento rok jsme nejvíce pozornosti věnovali připravované novele zákona o vzdělávání lékařů č. 95/2004 Sb., který je klíčový pro celkové postavení neatestovaných lékařů v systému a určuje pravidla předatestační přípravy včetně tak důležité struktury specializačních oborů.
Navzdory propagaci Ministerstva zdravotnictví není zákon všelékem na všechny neduhy specializační přípravy, naopak jsme už na začátku identifikovali řadu bodů, které by jistě vedly k efektu zcela opačnému a výrazně by zkomplikovaly pozici mladých lékařů. Opakovaným připomínkováním zákona, nesčetnými jednáními s celou řadou subjektů a v neposlední řadě i četnými mediálními vyjádřeními se podařilo v průběhu roku řadu věcí v novele zákona změnit, zdaleka však ne všechny. O konečnou podobu zákona se ještě svede nepřehledná bitva formou různých pozměňovacích návrhů na půdě poslanecké sněmovny, kde zákon čeká na klíčové druhé čtení. Dění kolem zákona můžete sledovat našich webových stránkách a aktivně se zapojovat do diskuzí na našem Facebookovém profilu, kde se snažíme vyvěšovat alespoň část našich stanovisek a mediálních vyjádření. Někdy je sled událostí tak rychlý, že je nelze všechny podrobně popsat.

Se samotným zákonem souvisí celá řada navazujících vyhlášek, jejichž příprava je ještě méně transparentní a bude vyžadovat naši bdělost, abychom dokázali opět věci ovlivnit správným směrem.

Nejen v reakci na přípravu zákona 95/2004, ale se snahou rozpoutat systematickou diskuzi o náplni a kvalitě předatestační přípravy lékařů v ČR, jsme medializovali náš nadčasový koncepční návrh nazvaný „Desatero námětů k řešení personální krize a klesající kvality vzdělávání lékařů“.

V posledních dvou měsících se zvedla v médiích vlna zájmu o personální stav a ohodnocení pracovníků ve zdravotnictví, které jsme se snažili využít k informování veřejnosti o aktuálních problémech a podmínkách práce mladých lékařů v nemocnicích. Například zde.

I nadále se snažíme informovat kolegy studující na lékařských fakultách o tom, jak žádat o zaměstnání a o tom, co je čeká po  nástupu. Tento rok proběhly semináře pro stovky posluchačů na lékařských fakultách v Brně, Praze a v Ostravě. Pro jejich velký úspěch bychom chtěli semináře příští rok zorganizovat i v dalších městech.

V neposlední řadě se snažíme odpovídat na dotazy a pomáhat všem, kteří se na nás obracíte prostřednictvím naší emailové adresy mladi.lekari@seznam.cz . Vzhledem k tomu, že jsme čistě dobrovolnickým sdružením a této práci se věnujeme po večerech a nocích, nedokážeme zodpovědět bez latence všechny dotazy, ale přesto jsme připraveni pomoci Vám všem, kteří se ocitnete v nesnázích. Prosíme, abyste se nebáli na nás obrátit – řada věcí jde změnit velmi snadno, stačí často jenom kapka vytrvalosti.

Jiří Šedo
předseda