Připomínky spolku Mladí lékaři k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „novela“)

Vyjádření k verzi zákona zaslané dne 12.6.2015 v rámci vnějšího připomínkového řízení.

 Aktuální znění návrhu zákona si můžete stáhnout ZDE

Zkrácená verze

 

 

 

Souhrn

 

Za důvod současných potíží ve vzdělávání považujeme především zátěž ležící na bedrech jednotlivých nemocnic bez výrazné pomoci (hlavně finanční) ze strany státu. Ani systém rezidenčních míst tento problém neřeší dostatečně. Dále to jsou nesystémové změny v letech minulých, zvláště pak v některých oborech velmi nevhodně nastavené vzdělávací programy.

Současná podoba návrhu novely však podle našeho hodnocení povede k dalším komplikacím ve vzdělávání lékařů, destabilizuje celý systém specializačního vzdělávání a jeho důsledkem bude nedostatek specialistů v celé řadě oborů.

 

Připomínky k jednotlivým bodům

1) Zásadní připomínka

Považujeme za nutné precizní zpracování všech přechodných opatření do návrhu novely zákona, která zajistí lékařům realizujícím atestační přípravu v aktuálním systému, aby mohli i dále pokračovat za současných podmínek ve specializační přípravě podle vzdělávacích programů platných v době, kdy se do daného oboru přihlásili.

Rozpracovaná přechodná opatření nebyla součástí zaslaných materiálů.

2) Zásadní připomínka

2a)

V návrhu novely v §4a odst. 4 navrhujeme vypustit formulaci “ ….Úspěšné vykonání zkoušky (na konci kmene) je nezbytným předpokladem pro zahájení vlastního specializovaného výcviku.“

 

Tato zdánlivá drobnost, kdy má být samotný specializační výcvik započat až po zkoušce po kmeni, by mohla znamenat zásadní komplikaci pro celou řadu oborů a menších pracovišť. Tato zásada nerespektuje fakt, že v celé řadě menších oborů, které nemají svůj kmen, by se příprava absolventů výrazně zkomplikovala, protože praxe v jakémkoliv jiném oboru kromě oboru kmene před složením zkoušky, by se absolventům do samotného specializovaného výcviku nemohla započítat.

Příklad: Hematolog nastoupí na hematologické pracoviště, které nemá akreditaci k oboru vnitřní lékařství, v oboru hematologie pracuje 2 roky a až poté absolvuje interní kmen zakončený zkouškou. V čem má nižší váhu praxe získaná před absolvováním obecného kmene? Proč by schopnost provádět specializované výkony (např. trepanobiopsie) měla být započítána až po absolvování obecné průpravy?

 

Novela zákona sice směřuje k tomu, aby vzdělávání v kmeni bylo dosažitelné i na těch nejmenších pracovištích, nicméně zůstává problém v tom, jak zajistit přípravu v samotném specializačním výcviku – ta se naopak pro řadu lékařů a jejich nadřízených může dále zkomplikovat.

 

Nová zkouška po kmeni přípravu lékařů plošně jednoznačně prodlouží – není možné, aby každý absolvent složil zkoušku okamžitě po absolvování 24 měsíční praxe. Jednak zkušební termíny tak časté jistě nebudou, ale především většina lékařů nyní po dvou letech výcviku nemá splněny všechny požadavky pro kmen vyžadované (především stáže a výkony) a certifikát tak získává až se zpožděním. Nyní se jim celková doba přípravy neprodlouží, za nových podmínek však ano. A takový výpadek specialistů si česká zařízení nemohou dovolit.

 

2b)

V § 4a odst. 6 se navrhuje zařazení do základního oboru až po absolvování kmene. Stejný princip je navrhován i v §5 odst. 5.

Ze stejných důvodů, které jsme uvedli v předchozím bodu, navrhujeme, aby zařazení do oboru probíhalo stejně jako dosud – tedy na počátku specializačního vzdělávání. U většiny lékařů by se tak stalo po ukončení studia lékařství ihned po nástupu na pracoviště akreditované pro daný obor.

Po vydání certifikátu o absolvování základního kmene může lékař požádat o zařazení do jiného základního oboru, pokud je základní kmen, který lékař úspěšně absolvoval, také první částí specializačního vzdělávání v novém oboru.

 

2c)

Návrh směřuje k tomu, že ihned po získání 2-letého kmene (po složení zkoušky) nabudou lékaři větších kompetencí než dosud. Nedomníváme se však, že je tato změna v zájmu našich pacientů. Lékaři sice budou mít nově vyšší kompetence „na papíře“, ale nebudou mít dostatečné praktické zkušenosti. Proti argumentu, že se tak již stejně děje (lékaři bez specializace běžně vykonávají pohotovostní službu bez reálné podpory atestovaných lékařů již nyní), namítáme, že je to hazard s životy pacientů. Tím, že lékaře teoreticky přezkoušíme, nebo že zkrátíme vzdělávání mladých lékařů, nezajistíme, že budou tito mladí lékaři zkušenější.

Vidíme kolem sebe, že kolegové mladí lékaři většinou nejsou těmi, kteří by měli zájem o rozšíření svých kompetencí. To je spíše v zájmu vedení nemocnic a jejich zřizovatelů, kteří se takto snaží řešit nedostatek atestovaných lékařů – specialistů.

Obáváme se, že by se jednalo o velmi riskantní řešení aktuální situace.

3) Důležitá připomínka

Navrhujeme zrušit ustanovení § 5 odst. 13

Nevidíme důvod, proč by lékař nemohl být souběžně zařazen ve více základních oborech specializačního vzdělávání nebo ve více nástavbových oborech. Takové opatření nepřináší žádné konkrétní výhody, pouze opět komplikuje přípravu specialistů v řadě oborů. Navrhujeme tedy, aby každý lékař měl možnost být zařazen ve dvou oborech specializačního vzdělávání.

4-7) Technické připomínky

8) Důležitá připomínka

Vyzýváme, aby nebyly do systému vzdělávání zaváděny žádné změny, které by mohly ohrozit kompatibilitu vzdělávání s ostatními státy EU a vzájemné uznávání praxe.

 

Především z důvodu zachování kompatibility systému vzdělávání v rámci EU jsme proti redukci počtu či změnám názvu některých základních oborů oproti současnému stavu.

Jedná se například o nahrazení oborů „klinická onkologie“ a „radiační onkologie“ novým oborem „onkologie“ a  potom o rušení některých základních oborů.

 

 

 

 

 

Předsednictvo spolku Mladí lékaři

 

 

Mladí lékaři, spolek

Košíkářská 671

156 00 Praha 5

www.mladilekari.cz

tel.: +420 775 680 625

e-mail: mladi.lekari@seznam.cz