MZ ČR zveřejnilo teze připravované novely zákona č. 95/2004, který určiuje pravidla pro specializační vzdělávání lékařů, jejich znění je následující:

 

Odbor vědy a lékařských povolání předkládá základní teze připravovaného návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), a to v návaznosti  na pokyn pana ministra ze dne 25.9.2014 zaslaný elektronicky panu náměstku pro zdravotní péči prof. MUDr. Josefu Vymazalovi, DSc. Předkládaný materiál obsahuje výčet nejzásadnějších změn v zákoně č. 95/2004 Sb. Je rozdělen na dvě části. První část obsahuje pouze teze. V části druhé jsou teze s krátkým komentářem. Návrh základních tezí vychází mimo jiné z doporučení pracovní komise pro novou koncepci specializačního vzdělávání (dále jen „Komise“), která byla na základě závěru z porady vedení Ministerstva zdravotnictví vytvořena pod záštitou pana náměstka pro zdravotní péči prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc., jejímiž členy jsou:

Prim. MUDr. Aleš Bílek

MUDr. Jiří Běhounek

Prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

MUDr. David Kasal

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek

MUDr. Josef Liehne

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

MUDr. Petr Svačina, CSc.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 

Předkládaný materiál byl schválen poradou vedení Ministerstva zdravotnictví dne 10.11.2014 jako výchozí ideový koncept v rámci přípravy návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. Předesíláme tak, že materiál může v průběhu dalšího legislativního procesu doznat dalších změn. Dále uvádíme, že problematika revize počtu základních oborů lékařů nebyla v této fázi legislativního procesu prozatím vedením Ministerstva zdravotnictví rozhodnuta.

  

 

 • DEFINICE POJMU ODBORNÝ DOZOR

Lékař bez základního kmene musí pracovat pod odborným dozorem. Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení.

 • NOVÁ DEFINICE POJMU ODBORNÝ DOHLED

Odborný dohled bude vykonáván nad lékařem s certifikátem o absolvováním základního kmene.

 • VYMEZENÍ KOMPETENCÍ LÉKAŘŮ SE ZÁKLADNÍM KMENEM

Nový prováděcí právní předpis k zákonu, který stanoví kompetence na základně certifikátu                    o absolvování základního kmene pro jednotlivé lékařské obory.

 • 16 ZÁKLADNÍCH KMENŮ PRO LÉKAŘE DEFINOVANÝCH PŘÍMO ZÁKONEM

anesteziologický, dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, hygienický, chirurgický, interní, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický, psychiatrický, radiologický, všeobecné praktické lékařství a urologický.

 • OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍM KMENI A SPECIFIKACI PRACOVIŠTĚ KDE JE MOŽNÉ VZDĚLÁVAT STANOVÍ PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS
 • DÉLKA ZÁKLADNÍHO KMENE LÉKAŘŮ 24 NEBO 36 MĚSÍCŮ

Všechny kmeny s výjimkou pediatrického jsou plánovány v délce 24 měsíců.

Pediatrický kmen délka 36 měsíců. Na základě absolvování tohoto kmene získává lékař kompetenci praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen „PLDD“). Součástí tohoto kmene bude minimálně 6 měsíců praxe v ambulanci PLDD.

 • KOMPETENCE LÉKAŘE VE SPECIALIZAČNÍ PŘÍPRAVĚ – VE VLASTNÍM SPECIALIZOVANÉM VÝCVIKU

Prováděcí právní předpis stanoví maximální kompetence lékaře, nad kterým má být vykonáván odborný dohled. Hovoříme tedy například o lékaři s interním kmenem zařazeným v oboru lékařská mikrobiologie a o jeho kompetencích v tomto oboru.

 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Novela zákona zavede pravidelné lékařské prohlídky v 65 letech. Následně tyto prohlídky budou opakovány každé 2 roky.

Zákon explicitně stanoví nemožnost prohlídky osobou blízkou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Komise doporučila i rozšíření výčtů diagnóz uvedených ve vyhlášce č. 470/2004 Sb.,                       kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek                        a náležitosti lékařského posudku.

 

 

 

 • BEZÚHONNOST

Na základě vyhodnocení rozhodování soudů dojde k zpřísnění definice tak, že za bezúhonného bude považování pouze ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro trestní čin spáchaný                     v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo se na něj hledí, jakoby nebyl odsouzen.

 • ZAŘAZENÍ

Nově nebude možné souběžné zařazení do dvou základních oborů. Znamená to tedy                               i nemožnost souběžné přípravy ve dvou základních kmenech.

Nebude možné taktéž zařazení do dvou nástavbových oborů.

Rovněž tak nebude možné souběžné zařazení do nástavbového a základního oboru.

 • PŘERUŠENÍ VÝKONU POVOLÁNÍ LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA

Zákon explicitně stanoví časový rozsah výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Rozsah menší než 0,2 stanovené týdenní pracovní doby bude považován za přerušení výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

 • DOŠKOLENÍ

Lékař, zubní lékař a farmaceut,  který v posledních 6 letech na více jak 5 let přerušil výkon povolání bude muset absolvovat novou formu doškolení.

Doškolení bude probíhat pouze na akreditovaném pracovišti. V případě, že je lékař, zubní lékař a farmaceut zařazen do oboru nebo má specializovanou způsobilost či kmen z nějakého oboru, musí provádět doškolení na pracovišti akreditovaném pro obor, z nějž má lékař nejvyšší vzdělání                                             dle  zákona č. 95/2004 Sb. Délka doškolení zůstává v rozsahu nejméně 60 dní.

Lékař a farmaceut se specializovanou způsobilostí, který přerušil výkon povolání lékaře nebo farmaceuta a je v režimu doškolení, může pouze vykonávat činnosti na základě certifikátu o absolvování základního kmene.

Doškolení je zakončeno zkouškou v rozsahu stanoveném platným vzdělávacím programem.

Zvláštní režim doškolení bude pro lékaře s certifikátem o absolvování pediatrického kmene. Lékař, který se bude věnovat více jak 5 let z posledních 6 let jinému oboru než pediatrii, bude muset taktéž před znovuzahájením lékařské praxe v oboru pediatrie absolvovat zvláštní doškolení zakončené zkouškou, jejíž rozsah vymezí vzdělávací program oboru pediatrie. Jedná se na například o lékaře, který absolvuje pediatrický základní kmen a následně získá specializovanou způsobilost z oboru lékařská genetika.

 • ZÁKLADNÍ KMEN – FARMACEUTI

Nově definovány přímo zákonem dva základní kmeny.

Základní kmen lékárenský o délce 18 měsíců.

Základní kmen technologickolaboratorní o délce 12 měsíců.

Tyto základní kmeny budou znamenat zkrácení specializačního vzdělávání pro farmaceuty.

Základní obory navazující na lékárenský kmen – veřejné lékárenství a klinická farmacie.

Nově bude vázána kompetence vést lékárnu pouze na obor veřejné lékárenství.

Nemocniční lékárenství bude nástavbovým oborem.

Obory navazující na technologickolaboratorní kmen budou teprve upřesněny, ale s určitostí můžeme konstatovat, že dojde ke snížení jejich počtu.

Na základně schválení tohoto materiálu zahájí odbor VLP jednání o počtu lékárenských nástavbových oborů se všemi dotčenými subjekty.

 • NOVÁ ÚROVEŇ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – tzv. FUNKČNÍ KURZY

Funkčními kurzy by byly specifické a ohraničené vzdělávací aktivity v rozsahu 3 měsíců                     až 1 roku. U lékařů a farmaceutů by byly vázány na získání specializované způsobilosti.                      U zubních lékařů by byla možnost vstoupit do funkčního kurzu již s odbornou způsobilostí.

 • ZJEDNODUŠENÍ AKREDITAČNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor VLP navrhuje zjednodušit požadavky na akreditovaná zařízení tak, aby zdravotnického zařízení splňující požadavky na lůžkové zařízení v oboru pro který je základní kmen mohlo v tomto základním kmeni vzdělávat.

Akreditační komise dostanou zadání zkrátit pobyt mimo mateřské pracoviště na nezbytné minimum.

 • AKREDITAČNÍ KOMISE

Nově budou členové akreditačních komisí jmenováni:

jedna čtvrtina lidé navrženi Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou nebo Českou lékárnickou komorou,

jedna čtvrtina odborné společnosti ČLS JEP,

jedna čtvrtina vysoké školy (lékařské fakulty).

jedna čtvrtina  + 1 člen (z důvodu zachování celkového lichého počtu členů) na návrh Ministerstva zdravotnictví

Z odborných společností zaznívá taktéž požadavek, že akreditační komise by mohla sehrát roli znalecké komise ministerstva zdravotnictví pro příslušný obor. Odbor VLP by tedy na základně schválení tezí zákona zahájil jednání s odbornými společnostmi o přesnějším, rozšířeném vymezení kompetencí akreditačních komisí.

 • RADA AKREDITAČNÍCH KOMISÍ

Nový orgán řešící mezioborové spory. Bude složen z předsedů akreditačních komisí oboru,        které mají základní kmen. V našem návrhu se tedy jedná o 16 členů + předseda jmenovaný z odborníků mimo akreditační komise ministrem zdravotnictví.

 • ZABEZPEČENÍ ADMINISTRACE SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Z jednání Komise vyplynulo doporučení svěřit vzdělávání v základních oborech lékařským fakultám. Tento názor byl získán prostřednictvím dotazníku rozeslaného jednotlivým členům komise.

Nástavbové obory by byly pouze v kompetenci IPVZ. Zvažuje se též tuto kompetenci IPVZ svěřit v oborech s nejnižším počtem atestantů.

Aprobační zkoušky by dále zůstaly v kompetenci IPVZ.

IPVZ by vedlo také databázi školenců zařazených ve funkčních kurzech.

IPVZ by dále zabezpečovalo veškerou administraci týkající se specializačního a dalšího vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

 

 

 • CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem je demonopolizovat celoživotní vzdělávání.

Dále pak zvýšit úlohu odborných společností a vysokých škol v rámci celoživotního vzdělávání.

Zapracování sankčního systému za nedodržení povinnosti celoživotně se vzdělávat.

 • FINANCOVÁNÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Součástí této novely má být pouze modifikace systému rezidenčních míst (dále jen „RM“). Hlavní změna bude spočívat v posunutí časových limitů pro podávání žádostí a umožnění účasti v dotačním programu i lékařům, kteří jsou zaměstnáni na dobu určitou.

Bylo rozhodnuto, že náhrada přežívajícího se dotačního programu RM bude odložena do další novelizace zákona. Rozsáhlejší změny dotačního programu RM jsou totiž podmíněny i úpravou například daňových předpisů. Takto rozsáhlá změna vyžaduje delší časové období pro přípravu a spolupráci Ministerstva zdravotnictví s Ministerstvem školství, Ministerstvem financí                              a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 • KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Přesunutí klinických psychologů a dětských klinických psychologů z režimu                                       zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče                      a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,                                             do zákona č. 95/2004 Sb., avšak pouze za podmínky celkové koncepční změny vzdělávání v uvedených nelékařských oborech tak, aby tento přesun měl pozitivní odraz ve vzdělávání                 ve specializačních oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a nešlo tak jen o „formální“ přesun z jedné právní úpravy do jiné.