Na půdě 1. lékařské fakulty se v sobotu 10. listopadu uskutečnil Den mladých lékařů, který každoročně pořádá občanské sdružení Mladí lékaři. Zúčastnilo se ho na 130 mladých lékařů a studentů lékařských fakult převážně ze dvou největších měst ČR, a využili tak možnosti zapojit se do diskuze nad aktuálními problémy českého zdravotnictví s takovými hosty, jako je ministr zdravotnictví Leoš Heger, jeho stínový protějšek Jan Žaloudík, prezident České lékařské komory Milan Kubek, děkan hostující lékařské fakulty Aleksi Šedo a další.

Hlavnímu programu předcházela přednáška pro studenty lékařských fakult s názvem „Co čeká lékaře po promoci“. Účastníci byli seznámeni s podmínkami práce v českých nemocnicích, s faktory, které je třeba zvážit při výběru zaměstnavatele a atestačního oboru, a s celou řadou dalších důležitých témat spojených s nástupem do zaměstnání.

Hlavní program uvedl předseda Mladých lékařů Jiří Šedo, který zhodnotil současnou situaci v oblasti specializačního vzdělávání a pracovních podmínek mladých lékařů. Upozornil zvláště na částečnou nefunkčnost systému rezidenčních míst, který neplní původní očekávání. Výše dotace totiž není dostatečně vysoká, a tak české nemocnice dotací na rezidenční místa často vůbec nevyužívají. Tento problém potvrdil nepřímo i ministr zdravotnictví, který však ani v následujících letech nevidí prostor pro navýšení dotace.

Ministr zdravotnictví dále představil svoje úvahy a vize o budoucnosti specializačního vzdělávání, ve kterých se nechává inspirovat především svojí zkušeností z USA. Jeho představa spočívá v posílení role fakultních nemocnic, které by měly hrát v oblasti vzdělávání klíčovou úlohu a měly by povinnost přijímat lékaře v přípravě. Po složení atestační zkoušky by pak  atestovaní lékaři odcházeli pracovat do menších zařízení. Přiznal však, že neví, jakým způsobem by byly náklady na vzdělávání lékařů fakultním nemocnicím kompenzovány.

Dalším velkým tématem byla problematika porušování zákoníku práce při  zaměstnávání lékařů ve fakultních nemocnicích, kdy jsou absolventi přijímání do pozice studentů postgraduálního doktorského studia a pracovní smlouva je s nimi uzavírána pouze na velmi malou část úvazku neodpovídající reálné pracovní době.

Děkan 1.lékařské fakulty prof. Aleksi Šedo hodnotil synchronizaci klinického a postgraduálního studia na jeho fakultě jako velmi uspokojivou. Zdůraznil mimo jiné přínos spojení klinické praxe a vědecké činnosti ve fakultních nemocnicích a nabídl další spolupráci při hledání optimálního modelu v této oblasti. Senátor  prof. Jan Žaloudík se postavil negativně k úvahám upravovat tuto oblast novou legislativou.  Dle jeho názoru je třeba klást důraz na spolupráci a ochotu primáře, který by měl lékaři vždy vhodně nastavit rovnováhu mezi časem určeným vědě a časem potřebným pro výkon lékařské praxe. Účastníci se shodli na potřebě tuto problematiku dále diskutovat a dohodnout se na uspokojivém řešení.

Nezodpovězenou otázkou zůstala současná regulace cen stáží a kurzů ve fakultních nemocnicích. Tento problém se z pohledu mladých lékařů může stát nadmíru ožehavým v momentě schválení zákona o univerzitních nemocnicích, kdy nemocnice nebudou již vázány příkazem současného ministra zdravotnictví a budou moci opět začít zvyšovat ceny stáží do astronomické výše, tak jak tomu bylo za předchozích ministrů zdravotnictví.

Na konec celého programu byl zařazen sněm pořádajícího sdružení, na kterém bylo diskutováno další směřování sdružení v následujícím roce a bylo zvoleno nové předsednictvo, které povede sdružení po dobu dalších dvou let.