Rozsáhlá kontrola Státního úřadu inspekce práce odhalila porušování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání lékařů na tzv. částečné úvazky.
Na nekalou praxi, kdy fakultní nemocnice zaměstnávají lékaře na minimální úvazky (0,1 apod) s tím, že jsou nuceni vykonávat práci v rozsahu celé pracovní doby, upozorňovali mladí lékaři opakovaně. Nyní konečně MPSV zveřejnilo výsledky kontroly, která proběhla v 5 fakultních nemocnicích v Praze a v Brně. Kontrolováno bylo celkem 140 zaměstnanců – mladých lékařů v přípravě na atestaci.
Za zvláště závažný nedostatek lze považovat nález, že u lékařů nebyla vedena ze zákona povinná evidence pracovní doby, což je samozřejmě osvědčený prostředek, jak zkomplikovat jakoukoli přesnou kontrolu porušování zákona.
V jakém postavení mladí lékaři jsou, se ukázalo také v průběhu kontrol inspektorátu práce – lékaři se často ocitali pod tlakem svých nadřízených ohledně toho, jak vypovídat. I přes zjištěná pochybení tak výsledky šetření nemohou postihnout celou hloubku tohoto letitého problému.
Inspektorát práce ve svém nálezu zároveň upozorňuje na nutnost u studentů postgraduálního studia oddělit dobu skutečného studia a výzkumné činnosti od doby, kdy tito studenti-lékaři poskytují léčebně preventivní péči, za kterou jim náleží mzda. Úloha řešit tuto situaci leží především na bedrech Ministerstva zdravotnictví, které musí definovat problematiku kombinace specializačního vzdělávání a postgraduálního studia. Společně s Ministerstvem školství musí být taktéž zajištěno, aby prostředky určené na studijní stipendia v postgraduálních studijních programech nebyla využívána jako náhražka mzdy těmto lékařům vykonávajícím práci pro dotčená zdravotnická zařízení. Občanské sdružení Mladí lékaři je připraveno s oběma ministerstvy o návrzích a konkrétní podobě opatření seriózně jednat.

Dne 22.11.2011

Mladí lékaři, o.s.
www.mladilekari.cz