V těchto dnech míří do Senátu novela zákona č. 95/2004 Sb. Tato novela již byla schválena koaliční většinou v Poslanecké sněmovně.

Novela pináší několik zásadních pozitivních změn. Tyto změny se sdružení Mladí lékaři podařilo prosadit po téměř 18-ti měsíčním úsilí.

Přehled vybraných zásadních změn:

  • zrušení stabilizačních dohod  u rezidentů, a to i zpětně
  • zrušení povinnosti rezidentů setrvat 5 let po atestaci v příslušném oboru na území ČR
  • příspěvek na rezidenční místo pro každého absolventa  po dobu specializačního vzdělávání v základním kmeni
  • možnost změny pracoviště v rámci daného oboru bez ztráty nároku na státní dotaci z programu rezidenčních míst
  • pro vybrané obory státní dotace po celou dobu specializační přípravy (tyto obory budou každoročně určeny dle aktuální potřeby lékařů daných odbormostí)

Problematiku kvalifikačních dohod novela neřeší, neboť tyto jsou zakotveny v Zákoníku práce, který je speciálním zákonům nadřazen jako norma obecná.

Upozorňujeme však kolegy, kteří mají kvalifikační dohody uzavřeny nebo kterým bylo jejich uzavření navrženo, že dle platných norem a našeho právního výkladu nelze do nákladů na specializační vzdělávání (dle zákona má povahu prohlubování kvalifikace) započítat mzdu změstnance, neboť prohlubování kvalifikace má dle litery zákona povahu výkonu práce a za výkon práce dle Zákoníku práce náleží mzda.  Do nákladů zaměstnavatele tedy lze započítat všechny ostatní výdaje zaměstnavatele na vaše školení (ceny stáží, kůrzů IPVZ, příp. cestovné apod.) KROMĚ MZDY.

Pokud tyto souhrnné náklady ( kromě mzdy ) překročí částku 75 000 Kč, může zaměstnavatel uzavření kvalifikační dohody navrhnout.

Pokud však tyto celkové náklady ( kromě mzdy ) částku 75 000 Kč nepřekročí, je možno považovat i již uzavřené kvalifikační dohody za NEPLATNÉ  a  nezákonné a domáhat se nápravy např. soudní cestou.

Kvalifikacni dohody ve specialiKvalifikační dohody ve specializačnim vzdělávání lékařů – PRÁVNÍ MINIMUMzacnim vzdelavani lekaru