Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí

MPSV ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Věc: Výsledek kontroly Státního úřadu inspekce práce ohledně zaměstnávání lékařů ve specializační přípravě na formálně krácené úvazky při standardní pracovní době

Vážený pane ministře

Za občanské sdružení Mladí lékaři, které hájí zájmy lékařů ve specializační přípravě, bychom Vás rádi požádali o výsledky kontroly Státního úřadu inspekce práce týkající se zaměstnávání zejména lékařů ve specializační přípravě na formálně zkrácené úvazky při plné pracovní době.

K podání podnětu jsme byli vyzváni Státním úřadem inspekce práce (SUIP) a to na základě dopisu jeho generálního ředitele Ing. Hahna z 11.3.2010, ve kterém píše: „SUIP by měl zájem zorganizovat kontrolu zaměřenou na výše uvedené porušování pracovně právních předpisů, a to na základě důvěryhodných podkladů.“ Na základě této výzvy jsme shromáždili celkem 30 případů lékařů z 6 fakultních nemocnic (Praha – FN Motol, VFN, FNB, FNKV, Brno – FN Brno Bohunice, FN U Sv. Anny) a tento podnět s konkrétními příklady jsme předali dne 30.3.2010 osobně vašemu předchůdci JUDr. Petru Šimerkovi a  Mgr. Ing. Rudolfu Hahnovi, generálnímu inspektoru Státního úřadu inspekce práce. Dopis od Ing. Hahna, dále dopis JUDr Šimerkovi a konkrétní podněty naleznete v příloze.

Velmi jsme uvítali iniciativu Vašeho předchůdce JUDr.Šimerky  o řešení současné praxe především fakultních nemocnic, kdy jsou neatestování lékaři zaměstnáváni na formálně zkrácené úvazky při reálně odváděné plné pracovní době za účelem získat povinnou praxi na akreditovaném pracovišti. Přestože se k žádosti o inspekci připojila celá řada dalších lékařů i po 30.3.2010, a víme že kontrola pracovních podmínek proběhla v mimopražských nemocnicích, dodnes nemáme písemný výsledek kontroly SIUP. Doufáme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude i nadále usilovat o vyřešení této situace.

S politováním konstatujeme, že zaměstnávání na částečný pracovní úvazek při plném pracovním týdnu se na vybraných klinikách fakultních nemocnic vyskytuje už řadu let. Alarmující je rovněž fakt, že se v případě fakultních nemocnic se jedná o státem řízené organizace – na nedodržování Zákoníku práce se tak de facto podílí přímo stát.

Jelikož rozsáhlá praxe je jednou z příčin odlivu mladých lékařů z českého zdravotnictví, věříme, že v současné době dojde k urychlenému vyřešení této problematiky.

V úctě

Za Mladé lékaře o.s.

MUDr. Zuzana Lattová

V Praze dne 15. 2. 2011

Přílohy:

Dopis ministru Šimerkovi a generálnímu inspektoru Hahnovi z 29. 3. 2010

Seznam podnětů – předán 30. 3.2010

Prohlášení lékařů Dětské nemocnice Brno týkající se rovněž formálně zkrácených  úvazků        z 8. 2. 2011