Prohlášení předsednictva občanského sdružení Mladí lékaři k Memorandu o úpravě poměrů ve zdravotnictví

Předsednictvo ML o.s. přes nesouhlasné stanovisko s přijatým zněním respektuje rozhodnutí LOK o přijetí „Memoranda“ a děkuje představitelům lékařských odborů i ministru zdravotnictví  za věcné jednání. Svým kompromisním postojem protestující lékaři jasně dokázali, že mediální obraz lékařů jako krvelačných vyděračů je zcela nepravdivý.

Jako velmi alarmující vnímáme skutečnost, že většina medií, včetně veřejnoprávních, o dění informovala občany hrubě zkresleným až manipulativním způsobem. Vyjadřujeme dále hluboké znepokojení nad urážlivými výroky některých poslanců i prezidenta republiky na adresu lékařského stavu a tuto rétoriku kategoricky odmítáme.

Budou-li „Memorandem“ přijaté závazky ze strany vlády ČR a ministerstva zdravotnictví plněny dle harmonogramu, budeme považovat dosažený kompromis za přijatelný. Přestože aktuální navýšení tarifních platů není v souladu s původními požadavky protestujících lékařů, akceptujeme závazek MZ k roku 2013, který jasně definuje cílový průměrný plat lékaře při dodržení evropské směrnice pro přesčasovou práci. V souvislosti s tímto bodem apelujeme na Ministerstvo zdravotnictví i ostatní zřizovatele nemocnic, aby neprodleně zmapovaly současnou nepřehlednou situaci ohledně neúnosné a nezákonné přesčasové práce lékařů a hledaly možnosti zajištění pohotovostní zdravotní péče v souladu se zákonem.

Podpis „Memoranda“ chápeme jako možný začátek nápravy nevyhovujících pracovních  a ekonomických podmínek lékařů – zaměstnanců i poměrů v českém zdravotnictví vůbec.    Mladí lékaři o.s. budou nadále s ministerstvem zdravotnictví aktivně spolupracovat především na reformě postgraduálního vzdělávání, rušení kvalifikačních dohod, přepracování Programu rezidenčních míst a vymýcení dosavadní praxe zaměstnávání lékařů na formálně zkrácené úvazky. Budeme také bedlivě monitorovat dodržování závazků přijatých v „Memorandu“.

Je nesporné, že mladí lékaři hrají zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních velmi významnou roli v poskytování zdravotní péče a mají v systému své nezastupitelné místo. Budeme apelovat na mladé lékaře, aby si byli vědomi své ceny na trhu práce, aby žádali po svých zaměstnavatelích dodržování platného Zákoníku práce, a aby již nenastupovali do zaměstnání za nedůstojných nebo dokonce otrockých podmínek, jak tomu mnohde bylo doposud.

Předsednictvo Mladí lékaři o.s.

V Praze 17. 2. 2011