Mladí lékaři o.s. se znepokojením sledují dehonestující mediální kampaň a vyjádření některých politiků proti lékařskému stavu v souvislosti s iniciativou „Děkujeme, odcházíme“.

V této souvislosti uvádíme několik důležitých faktů.  Základní nástupní plat lékaře absolventa je 17 340 Kč hrubého měsíčně (cca 100 Kč/hod. Po složení atestace činí tabulkový plat plně kvalifikovaného lékaře 22 700 Kč hrubého (cca 130 Kč/hod.), což je stále pod úrovní průměrné mzdy v ČR (cca 23 500 Kč). Všechny další příjmy mladých lékařů jsou za přesčasovou práci, ať už ve zdravotnictví nebo mimo zdravotnický sektor. Opakovaná mediální tvrzení, že průměrný plat nemocničního lékaře aktuálně činí 50 000 Kč a lékaři žádají 70 000 Kč, jsou hrubě zkreslená a nezakládají se na pravdě. Naopak lékaři v přípravě na atestaci čelí silnému tlaku na zlevnění své práce  –  práce na formálně krácený úvazek plnou pracovní dobu, vazalské stabilizační a kvalifikační dohody, neproplácení přesčasové práce a falšování výkazů práce o počtu přesčasových hodin, obcházení zákoníku práce dohodou o pracovní činnosti, otálení nadřízených s přeřazením do vyšší platové třídy po složení atestace apod.

V rámci předatestačního vzdělávání je hlavním problémem nestabilita – systém se bude měnit již počtvrté za posledních sedm let. Jednotlivé vzdělávací systémy byly pro lékaře neprostupné a vzájemně hrubě nekompatibilní, tj. se změnou systému byli lékaři nuceni stážovat a znovu si platit již absolvované praxe. Vyhláška o vzdělávání z r. 2009 přinesla naprostou iracionalitu vzdělávacího systému, kdy mnozí lékaři působili během prvních dvou let mimo svůj obor.  Lékaři z okresních nemocnic jsou zásluhou podmínek specializačního vzdělávání nuceni povinně stážovat měsíce až roky v krajských a fakultních nemocnicích, přitom dosud není ošetřeno, kdo tuto povinnou stáž – práci lékaře vlastně hradí.

Nejen mladí lékaři pozorují v nemocnicích již řadu let masivní odliv erudovaných kolegů ve středním věku, kteří by měli absolventům předávat zkušenosti. Alarmující je též zjištění, že většina budoucích absolventů lékařských fakult nepovažuje profesní kariéru v českých nemocnicích za perspektivní.

Zástupci ML o.s. osobně seznámili s podmínkami lékařů ve specializační přípravě celou řadu významných politiků všech parlamentních stran vyjma komunistů, a to včetně ministra zdravotnictví, předsedy zdravotního výboru Poslanecké sněmovny PČR či předsedy Asociace krajů ČR.

Je nutno jednoznačně konstatovat, že politická reprezentace dlouhodobě bagatelizovala latentní krizi v českém zdravotnictví i rozvrat atestačního vzdělávání.  Zejména minulé vedení MZ vydáním nové vyhlášky o vzdělávání proti vůli většiny akademické obce celou situaci naopak značně eskalovalo a dané sliby mladým lékařům nedodrželo.

Požadavek na adekvátní ohodnocení lékařů, dle požadavku LOK  1,5 – 3 násobek prům. mzdy dle dosažené kvalifikace a praxe, považujeme za zcela legitimní.

ML o.s. se v souvislosti ekonomickou úrovní ČR nedomnívá, že požadavek základního platu lékaře, převyšujícího průměrnou mzdu v zemi,  je natolik přehnaný, aby vzbudil diskusi         o stavu nebezpečí, hrozbě nucených prací či obvinění z vydírání ze strany prezidenta republiky. Tato opakovaná vyjádření považujeme za cílenou dehonestaci lékařského stavu lidmi, kteří svoji pasivitou a nezájmem        o resort zdravotnictví prokazatelně způsobili současnou krizi.                                                                                                                                      Zárukou kvalitní zdravotní péče pro občany totiž není nový preparát, přístroj ani budova nemocnice, ale motivovaný a erudovaný lékař.

Předsednictvo Mladí lékaři o.s.

V Praze dne 26. 1. 2011