Návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve svém přechodném ustanovení mj. uznává vyjmenované společné základy za splnění podmínky základního kmene, a to bez jakéhokoliv časového omezení. Druhé přechodné ustanovení zachovává možnost lékařům, kteří již vstoupili do specializační přípravy, její ukončení podle dosavadních právních předpisů, tedy i kmenů. Jedná se však o právo a nikoliv povinnost. Rádi bychom toto přechodné ustanovení koncipovali tak, že lékař ukončí svojí specializační přípravu podle dosavadních právních předpisů nebo podle této (novely ) vyhlášky, tedy přirozenou volbou. Toto znění by bylo pro odbornou veřejnost nesporně srozumitelnější, ale pro právní názor Legislativní rady vlády jej nelze použít. Legislativní rada vlády zastává názor, že lékař ve specializační přípravě může (pokud nevyužije práva připravovat se nadále podle dosavadních právních předpisů) pokračovat ve specializační přípravě podle nových předpisů.  Tyto okolnosti budou odborné lékařské veřejnosti vysvětleny na webových stránkách MZ po schválení této novely a její publikaci ve Sbírce zákonů.

JUDr. Pavel Janda

Odbor vzdělávání a vědy

vedoucí oddělení lékařských povolání

a uznávání kvalifikací

Palackého náměstí 4,  128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 972 951

e-mail: pavel.janda@mzcr.cz,

www.mzcr.cz