Stanovisko občanského sdružení Mladí lékaři k návrhu novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Občanské sdružení Mladí lékaři žádalo novelizaci zcela nevyhovující vyhlášky č. 185/2009 Sb.  od svého vzniku. I přes opakované sliby ze strany MZ k této novelizaci do dnešního dne nedošlo.  Návrh novely vyhlášky 185/2009 Sb., představený ministerstvem zdravotnictví dne 8. 12. 2010, považuje o.s. Mladí lékaři za kontroverzní.                                                                                                                                                                                             ML o.s. oceňuje navýšení počtu základních kmenů z 10 na 16 tak, jak zněl konsensuální návrh ČLS JEP, ČLK, LF a ML o.s.  Za přínos považujeme rovněž zavedení rovnocennosti úspěšně ukončeného společného základu za splnění podmínek základního kmene bez časového omezení.  To jsou z pohledu ML o.s. daná pozitiva představeného návrhu.

Za krajně problematickou až nepřijatelnou považuje ML o.s. formulaci přechodného ustanovení čl. II odst. 1: „Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazeni ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání nebo základních kmenů anebo nástavbových oborů podle vyhlášky
č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky“.
Tato formulace dle našeho názoru v žádném případě negarantuje lékařům vzdělávajícím se dle původní nevyhovující vyhlášky č. 185/2009 Sb. možnost přestoupit do nového vzdělávacího systému, což byl a je jeden ze základních požadavků ML o.s.  Dle dikce tohoto ustanovení existuje reálná možnost, že cca 1500 mladých lékařů bude nuceno dokončit své specializační vzdělávání dle zcela nevyhovující t. č. platné vyhlášky 185/2009 Sb.  Tvrzení MZ, že každý lékař již zařazený ve specializační přípravě bude mít možnost přestupu a dokončit tak své vzdělávání dle nového předpisu považujeme vzhledem k výše uvedené formulaci za nepodložené a neodůvodněné.  Mladí lékaři o.s. budou nadále trvat na plné kompatibilitě stávajícího i navrhovaného vzdělávacího systému tak, aby lékař již zařazený ve specializační přípravě mohl,  dle svého rozhodnutí, dokončit své specializační vzdělávání podle nyní platné nebo podle nově navržené vyhlášky.

Dále upozorňujeme na fakt, že klíčovou roli pro funkčnost navrhovaného systému vzdělávání budou hrát, nikoli navrhovaná novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb., ale zejména změny ve struktuře vzdělávacích programů pro jednotlivé obory. Právě tyto vzdělávací programy určují vlastní konkrétní náplň předatestační přípravy v daném oboru.  Podoba vzdělávacích programů není dána vyhláškou MZ, nýbrž je určena na základě návrhu Akreditačních komisí MZ.

ML o.s. se dále cítí povinno uvést, že navržená novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb. v žádném případě neřeší problematiku stabilizačních dohod,  jak bylo zavádějícím způsobem uvedeno na tiskové konferenci MZ dne 8. 12. 2010.  ML o.s. nadále trvá na vymýcení praxe závazků mladých lékařů         ve formě stabilizačních a kvalifikačních dohod.  Tuto formu závazků pro lékaře ve specializační přípravě považujeme za nepřijatelnou a nadále neudržitelnou. ML o.s. v této souvislosti 1. 12. 2010 podalo MZ žádost o zrušení praxe kvalifikačních dohod v přímo řízených organizacích MZ. Obdobně byla podána předsedovi AKČR Mgr. Michalu Haškovi žádost o zrušení praxe kvalifikačních dohod       ve zdravotnických zařízeních zřizovaných kraji.

Předsednictvo Mladí lékaři o.s.

www.mladilekari.cz

Tiskové prohlášení Mladí lékaři o.s. k návrhu novely vyhlášky o vzdělávání lékařů