Ministr zdravotnictví ČR

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Palackého náměstí 4 156 00

128 01 Praha 2

 

 

Věc: Žádost o zrušení kvalifikačních dohod u lékařů ve specializační přípravě v přímo řízených organizacích MZ

 

 Vážený pane ministře,

 jménem občanské sdružení Mladí lékaři Vám děkujeme za vyjádřenou vůli a příslib legislativních změn ve věci stabilizačních a kvalifikačních dohod. Jelikož legislativní změny můžeme očekávat v poměrně dlouhém časovém horizontu, obracíme se na Vás již nyní se žádostí o kultivaci podmínek mladých lékařů ve všech lůžkových zařízeních zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví.

Žádáme Vás o kultivaci systému i proto, že předchozí vedení Ministerstva zdravotnictví zavedlo program rezidentury s ustanovením stabilizačních dohod, které dle našeho názoru zavádějí nevolnické podmínky do specializační přípravy lékařů v ČR.

Úředníci MZ navíc ještě zhoršili podmínky stabilizačních dohod pro rezidenty pro rok 2010, a to dnem 27.5.2010, tudíž již po našich jednáních na MZ ČR, kde jsme na téměř nevolnické podmínky upozorňovali. Pochopitelným důsledkem systému, kdy za alokování finanční dotace nemocnicím na své vzdělávání ručí lékař úpisem k práci v oboru na 10 let na území ČR, je nižší než 50% obsazenost rezidentur v r. 2010. Zavedením stabilizačních dohod posunulo MZ podmínky mladých lékařů v ČR na úroveň států jsou Estonsko, Litva, Lotyško nebo Chorvatsko, kde jsou lékaři také smluvně vázáni k práci na území daného státu.

Právě vazba mladých lékařů formou stabilizačních nebo kvalifikačních dohod, pod hrozbou vysokých pokut za jejich porušení, je spolu s nízkým finančním ohodnocením práce, jedním z pilířů úspěchu akce LOK „Děkujeme odcházíme“.

Pokud se systémem vazby mladých lékařů stabilizačními a kvalifikačními dohodami skutečně nesouhlasíte, jak jste opakovaně vyjádřil na II. sněmu ML o.s. i XXIV sjezdu ČLK, věříme, že do doby realizace legislativních změn podpoříte náš návrh řešení, a to formou nařízení všem lůžkovým zařízením zřizovaným MZ, v němž uložíte ředitelům nemocnic neuzavírat nadále kvalifikační dohody s lékaři ve specializační přípravě. A zároveň v těchto zařízeních uložíte bezodkladné vypovězení všech již uzavřených kvalifikačních dohod s lékaři s ukončenou či probíhající specializační přípravou, a to bez jakékoli formy kompenzací žádné ze smluvních stran. V případě již uzavřených stabilizačních dohod s MZ žádáme, při souhlasu rezidenta, vypuštění článku III odst. 1.

Obdobnou žádost jako Vám adresujeme též Asociaci krajů České republiky jako zřizovatelům podstatné části okresních a krajských nemocnic, v nichž jsou s oblibou pro lékaře ve specializační přípravě aplikovány kvalifikační dohody.

Pevně věříme, že Vaše jednoznačné stanovisko v této věci již nyní přispěje k podstatnému zlepšení podmínek mladých lékařů v ČR.

 

 S úctou a pozdravem

 

MUDr. Martin Švestka, předseda Mladí lékaři o.s.

MUDr. Štěpán Sulek, místopředseda Mladí lékaři o.s.

 

V Praze dne 2.12. 2010

 

Žádost ML o.s. o zrušení kvalifikačních dohod pro lékaře v organizacích MZ

Dopis ML o.s. Asociaci krajů ČR – žádost o zrušení kvalifikačních dohod pro lékaře ve specializační přípravě