Dne 6. 11. 2010 se v Praze za hojné účasti členů  uskutečnil II. celostátní sněm občanského sdružení Mladí lékaři.  Hosty tohoto setkání byli mimo jiné ministr zdravotnictví ČR doc. Heger, prezident ČLK Dr. Kubek, předseda asociace děkanů LF prof. Zima, dále prof. Pafko,  předseda LOK Dr. Engel, předseda ČLS JEP prof.  Blahoš a další významní hosté z řad odborné veřejnosti.   Představitelé ML o.s. ve svém úvodním vystoupení kriticky zhodnotili nynější nevyhovující systém specializačního vzdělávání vč. stávajícího modelu jeho financování.  Ze strany ML o.s. byly vzneseny požadavky na koncepční systémové změny atestačního vzdělávání ve smyslu racionalizace náplně jednotlivých oborů, vč. požadavku na zákonné zrušení kvalifikačních a stabilizačních dohod pro lékaře ve specializační přípravě.  Dále představitelé  ML o.s. požádali o změnu systému financování specializační přípravy lékařů tak, aby vysoké náklady na atestační přípravu nebyli nuceni hradit sami lékaři buď přímo či formou mnohaletých závazků vůči zaměstnavatelům či státu. ML o.s. se domnívá, že odpovědnost za financování specializační přípravy lékařů v ČR by měl převzít stát, neboť současné fungování českého zdravotnictví je koncepčně založeno na práci plně kvalifikovaných atestovaných lékařů.   Ministr Heger přislíbil, že do konce r. 2010 bude novelizována Vyhláška o specializačním vzdělávání, ve které bude zvýšen počet základních kmenů na 16 (nově tak bude mít svůj vlastní vzdělávací kmen ortopedie, urologie, ORL, dermatologie, oftalmologie, neurologie). ML však připomínají, že samotná novela Vyhlášky 185/2009 Sb.  neřeší náplně vzdělávacích programů, i když ministr Heger vyjádřil podporu racionalizaci náplně přípravy v tom smyslu, aby bylo maximum realizováno na akreditovaných pracovištích I. stupně – tedy v nemocnicích okresního typu. Celkový čas strávený během atestační přípravy na stážích v akreditovaných zařízeních vyššího typu, především ve FN, by  dle příslibu ministra Hegera pak neměl u většiny oborů přesáhnout 6 měsíců.

Požadavky ML o.s. na zlepšení ekonomických podmínek mladých lékařů nebyly ministrem Hegerem  vyslyšeny s odůvodněním, že nyní nelze nalézt v systému zdroje k uspokojení takových požadavků. S takovým postojem MZ ML o.s. nesouhlasí a bude nadále usilovat o změnu. ML o.s.  se v této souvislosti cítí povinno upozornit, že neustálé průtahy se změnami specializačního vzdělávání i neochota MZ řešit neutěšené ekonomické a pracovní podmínky mladých lékařů nutně vedou k odchodu mladých lékařů do zahraničí či mimo zdravotnický sektor.

Ve druhé části  II. sněmu ML o.s. bylo delegáty zvoleno nové vedení ML o.s. –  předsedou se stal Dr. Martin Švestka, místopředsedou Dr. Štěpán Sulek, dále bylo zvoleno 7 členů předsednictva sdružení.

Tisková zpráva ke II. celostátnímu sněmu ML o.s.