1. Požádalo MZ o návrh na vydání rozhodnutí o cenové regulaci ve věci  zastropování  cen stáží na maximální částce 350 Kč/den?

Ministerstvo zdravotnictví nepožádalo o „návrh“, ale dne 24. května 2010 obdrželo Ministerstvo financí do datové schránky dopis ředitelky odboru vzdělávání a vědy MZ  s žádostí o spolupráci při regulaci cen stáží v rámci specializačního vzdělávání lékařů. V dopisu bylo mimo jiné uvedena informace, že po jednáních MZ se zástupci odborných lékařských společností, ČLK, Asociace děkanů lékařských fakult, Mladých praktiků a Mladých lékařů o.s. byla „stanovena“ maximální výše částky za absolvovanou praxi ve zdravotnických zařízeních na 350 Kč/den stáže.

2. Je MZ ze zákona kompetentní podat MF návrh na vydání rozhodnutí o cenové  regulaci či nikoli?  Pokud ne, jakými mechanismy lze takovou regulaci realizovat, a které konkrétní  legislativní nástroje je MZ ze zákona kompetentní v takové věci použít?

Žádný zákon sice nesvěřuje MZ působnost v předkládání návrhů na zařazení konkrétního druhu zboží nebo služby do seznamu zboží  s regulovanými cenami, ale je přirozené, že ústřední orgány státní správy v rámci spolupráce toto mohou činit a činí. Ministerstvo zdravotnictví je samo cenovým orgánem oprávněným k regulaci cen v odvětvích stanovených v zákonu č.  265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, avšak v daném případě (stáže) na základě návazné žádosti Ministerstva financí legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví vydal stanovisko, že se nejedná o druh zdravotního výkonu, který by patřil do cenové  působnosti Ministerstva zdravotnictví.

3.  Pokud je MZ ze zákona kompetentní podat MF návrh na vydání rozhodnutí o  cenové regulaci a o návrh na vydání rozhodnutí nepožádalo, o co konkrétně MZ  ministerstvo financí v dané věci požádalo?

Jak bylo výše uvedeno, mohlo Ministerstvo zdravotnictví předložit návrh na zařazení nového druhu  výkonu do seznamu zboží s regulovanými cenami a na stanovení jeho maximální ceny. Podání učiněné výše uvedeným dopisem však bylo v obecné rovině bez vymezení konkrétního druhu výkonu, určených podmínek, za nichž bude poskytován a za nichž by maximální cena platila, určení zdravotnických zařízení podléhajících nové cenové regulaci a  bez jakéhokoliv kalkulačního podkladu odůvodňujícího výši navrhované ceny.

4. Jak dlouho obvykle trvá legislativní proces cenové regulace, požádá-li  kompetentní státní orgán o návrh na cenovou regulaci. Jak tento legislativní  proces probíhá, jaké má kroky?

Seznam zboží s regulovanými cenami je vydáván cenovým rozhodnutím podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a není tedy např. správním rozhodnutím, na jehož vydání by se vztahovaly lhůty vyplývající např. ze správního řádu. Jedná se o obecně závazný právní předpis vydávaný na základě zákonného zmocnění, na jehož vydání není právní nárok a záleží na rozhodnutí ministra financí, zda rozhodne o zařazení do seznamu zboží s regulovanými cenami. Ze zkušeností  z minulosti lze konstatovat, že obvyklou dobou pro rozhodnutí o zařazení nové položky do seznamu zboží s regulovanými cenami je rozmezí 3 až 6 měsíců s možnými výjimkami podle konkrétního případu. K tomu je potřebné připočíst i nezbytnou dobu legisvakance  mezi vydáním předpisu a nabytím jeho účinnosti. Po předložení návrhu na zařazení do seznamu zboží s regulovanými cenami musí cenový orgán přezkoumat a vyhodnotit naplnění zákonných podmínek pro uplatnění cenové regulace podle § 1 odst 6 zákona o cenách, bez jejich splnění nelze uplatnit cenovou regulaci. Následně musí být jednoznačně identifikován (vymezen) předmět cenové regulace, musí být stanoveny tzv. určené podmínky podle § 2 odst. 1 zákona o cenách, vymezen okruh adresátů, pro které bude cenová regulace závazná, dále je kladen důraz na posouzení kalkulace budoucí úředně stanovené maximální ceny a především na ověření výše ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku podle § 2 odst. 7 zákona o cenách zahrnovaných do maximální ceny. Dalším krokem je projednání návrhu rozhodnutí o regulaci cen s dotčenými resorty a profesními, popř. spotřebitelskými, asociacemi a sdruženími. Následuje schvalovací proces v příslušném cenovém orgánu a publikování ve stanoveném publikačním prostředku (zde v Cenovém věstníku) podle § 10 zákona o cenách.

5.  Liší se legislativní proces, a tím i délka trvání uvedení regulace v platnost,  požádá-li státní orgán o návrh na rozhodnutí o cenové regulaci či  pouze požádá  o spolupráci ve věci cenové regulace?

Výše uvedený proces vydání rozhodnutí o změně seznamu zboží s regulovanými cenami se v zásadě neliší v závislosti na tom, zda předkladatelem návrhu je orgán státní správy nebo jiný subjekt. Všechny uvedené kroky musejí být realizovány. Požádání o  spolupráci by připadalo v úvahu pouze v případě, pokud by předkladatel, např. Ministerstvo zdravotnictví, byl vybaven působností v rozhodování o cenové regulaci sám  a jiný cenový orgán by požádal pouze o součinnost např. při posouzení oprávněnosti některé nákladové položky patřící do cenové působnosti jiného orgánu (např. cena elektřiny v působnosti ERÚ). Z toho vyplývá, že i délka rozhodovacího procesu je stejná.

6.  Byl proces cenové regulace maximální výše cen stáží pro lékaře ve specializační  přípravě již zahájen?

V zásadě práce na případném rozhodnutí o  cenové regulaci stáží lékařů probíhají, uskutečnilo se jednání s zástupci MZ, na kterém byly specifikovány požadavky na náležitosti cenového návrhu, proběhlo projednání postupu s příslušným správcem rozpočtové kapitoly s ohledem na spoluúčast státního rozpočtu, bylo vyžádáno legislativní stanovisko ve vztahu věcné příslušnosti Ministerstva financí k regulaci tohoto druhu výkonu a v souvislosti s jeho vydáním bylo opakovaně MZ vyzváno k předložení kalkulačních podkladů (15. července 2010).

7.  V jaké fázi se nyní proces cenové regulace nachází?

V současné době Ministerstvo financí čeká na předložení příslušných kalkulačních podkladů pro budoucí maximální cenu Ministerstvem zdravotnictví, což bylo v pracovním styku ze strany MZ po  výše uvedeném vyzvání přislíbeno.

8.  Kdy lze očekávat, že cenová regulace vstoupí v platnost?

Další postup a jeho časové parametry závisejí od zpracování a předložení podkladů Ministerstvem zdravotnictví. Po předložení kompletních podkladů by bylo možno předikovat možnost vydání cenového rozhodnutí v časovém limitu cca 2 měsíců.